🔻جزئیات مسابقات بخش فناوری و نوآوری المپیاد ورزش‌های فناورانه اعلام شد(بخش 2)
🔸توضیحات مهندس امین هوش افزا مسئول کارگروه المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی در خصوص بخش فناوری و نوآوری در ورزش (طراحی صنعتی محصول ورزشی)
🔻گفتنی است در این بخش، مسابقات با 4 عنوان به شرح ذیل برگزار می شود.
١. تحليل بيومکانيکی و آسيب شناسی فعاليت ورزشی
۲.طراحی صنعتی محصول ورزشی
۳.طراحی اپلیکیشن‌های ورزشی
۴.طراحی الکترونیکی ابزار ورزشی» است.
  
سازمان امور دانشجویان
 
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق