• ساماندهی ،توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی
  • کمک به گسترش فضاهای روباز ورزشی ،به منظور بهرهمندی بیشتر دانشجویان از فضاهای موجود
  • تلاش به منظور تکمیل فضاهای ورزشی نیمه تمام ، و احداث فضاهای ورزشی زودبازده و کم هزینه
  • الویت بندی اماکن ورزشی سرپوشیده برای ورزش خواهران
  • بررسی و پیگیری بمنظور تغییر کاربری فضاهای غیر ورزشی به ورزشی
  • کارشناسی و بررسی پروژه های عمرانی ورزشی در دانشگاه
  • نظارت بر عملیات اجرائی پروژه های عمرانی ورزشی دانشگاه
  • تدوین شناسه فضاهای ورزشی و تعیین سرانه فضاهای مذکور
  • تعیین شاخص های اولویت بندی جهت انجام پروژه های ورزشی و تجهیزاتی
  • بررسی نیازهای ورزشی دانشجوئی و کارمندی از لحاظ تجهیزاتی
  • تنظیم مبادله موافقت نامه با سازمان ها و موسسات جهت فعالیت های ورزشی

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق