شاخصهای مورد ارزیابی

۱) شاخص های فیزیولوژیکی

-وزن استاندارد و مطلوب(w)

-قد (H)

-شاخص توده بدنی (BMI)

- درصد چربی بدن(PBF)

- توده چربی بدن(MBF)

- درصد توده عضلانی بدن(SLM)

- نسبت دور کمر به لگن(WHR)

-درجه بندی چاقی براساس(BMI)

۲) شاخص های ساختار قامتی – اسکلتی

- وضعیت قوس پشتی

-وضعیت قوس کمری

- وضعیت قرار گیری سر

-وضعیت زانوها

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق