اهم وظایف اداره امور عمومی تربیت بدنی عبارت است از:

 • نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه
 • پیش بینی، تهیه و توزیع مایحتاج واحدهای مختلف
 • سرپرستی خدمتگزاران و تعیین محل خدمت آنان
 • نظارت برحسن اجرای وظایف محوله نیروهای خدمات
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای همکاران
 • تعیین و تعریف اضافه کار ماهیانه کارکنان
 • نظارت بر عملکرد نیروهای شرکتی
 • شرکت در جلسات مختلف مدیریت تربیت بدنی
 • مشارکت در تصمیم گیریهای مدیریتی و عمومی
 • انجام امور اداری همکاران
 • انجام امور رفاهی کارکنان
 • نظارت بر عملکرد مسئولین اماکن ورزشی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق