بررسی و ارزیابی شاخص های وابسته به سلامت جسمانی از طریق اندازه گیری ابعاد و زوایای بدن ، مقادیر ترکیب بدنی وتعیین سطح توانانی حرکتی دانشجویان براساس معیارهای موجود ، اصلاح و ارتقاء نورم های فعلی ومهمتر از همه ارئه خدمات مشاوره ورزشی و تندرستی مرتبط با فعالیتهای جسمانی به دانشگاهیانی که به هرعلت نیازمند انجام تمرینات خاص جسمانی و ورزشی در راستای اصلاح ناهنجاری ها و ضعف های ناشی از فقر حرکتی می باشد تا بدین وسیله موجبات حفظ وارتقاء سطح تندرستی آنها را فراهم آوریم .

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق