# حسین بمبئی چی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۵۸

 

# دکتر محمدعلی قره از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۴

 

# دکتر اکبر معرفتی

از سال ۱۳۶۴   تا سال ۱۳۷۵
( از سال ۱۳۷۷  تا سال ۱۳۸۱)

 

# دکتر حسینعلی کوهستانی از سال ۱۳۷۵  تا سال ۱۳۷۷  
# دکتر مهدی طالب پور از سال ۱۳۸۱  تا سال ۱۳۸۵

 

# دکتر سیدعلی اکبر هاشمی جواهری از سال ۱۳۸۵  تا سال ۱۳۸۷

 

# دکتر حمیدرضا طاهری از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۳۹۶

 

#دکتر مهدی سهرابی از سال ۱۳۹۶  تا ۱۳۹۸

 

# دکتر مهتاب معظمی
از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴0۱  
 
# دکتر علیرضا خادملو
از سال ۱۴0۱ تا 1403  
# دکتر امیر رشیدلمیر از سال 1403 تا کنون
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق