• تدوین تقویم ورزشی ترمی و نظارت بر اجرای آن
  • نظارت بر عملکرد ادارات ورزش  ( قهرمانی ،همگانی ،خوابگاه ها و کارکنان )
  • نظارت بر انتخابات و فعالیت های انجمن های ورزش دانشجوئی
  • مسئولیت ستاد اردوها و کوهنوردی
  • واگذاری اماکن ورزشی در غیر ساعت آموزشی به ورزش کارکنان دانشکده ها و واحدها
  • اجرای مسابقات ورزشی مصوب شده ،و هماهنگی جهت برنامه های افتتاحیه و اختتامیه مسابقات
  • برآورد هزینه مسابقات و نحوه پرداخت حق الزحمه کادر اجرائی و داوران جهت ارائه به مافوق
  • پیگیری جهت شناسائی استعداد های ورزشی در بین دانشجویان توسط مربیان از طریق تست

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق