🤷چرا باید در المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی شرکت کنیم⁉️
  
 
سازمان امور دانشجویان
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق