بسمه تعالی

 

سرپرست انجمن آقای جعفر چراغچی

مربی انجمن آقای دکتر مهدی مهاجرپور

دبیر انجمن آقای حامد پژواک مقدم

افراد تیم کوهنوردی دانشگاه فردوسی مشهد

 

حوزه ریاست دانشگاه: حاج آقای احمدزاده حاج آقای حسینی مجید لشگری نیا علی یکتا سید محمد رسولی علی اصغر اکبری کلاهی طوسی علی اکبر طاهری محمدرضا شافعی محسن رجبی نقندری علی رضایی پیرعلی گریوانی بهروز شکیبا علی فتح آبادی - حامد پژواک مقدم

دانشکده کشاورزی: دکتر مهدی مهاجرپور دکتر محمدحسین عباسپورفرد دکتر یحیی سلاح ورزی دکتر شاکری جواد فیض عارفی هادی ذهبی محمدعلی سبک خیزخیاط

دانشکده ادبیات: محمد محمدخانی باجگیران علی اکبر دستجردی رجبعلی پورسلیمی احسان درخشان محمود خالقوردی سید رضا موسوی

حوزه اموردانشجویی: مهدی معقول سعید حیدری شهری محمدرضا سهندی علی سرگلزائی محمد پورحسین

حوزه اداره آموزش: مهدی صحافیان مجید قشقائی سید علی صالحی بایگی حسن الیاسی راد حیدر کاتب

دانشکده علوم پایه: محمود رئوف یزدی نژاد مهدی زنقایی مجید ترشیزی سید حسن کاظمی ریابی علیرضا قزوینی

دانشکده علوم ورزشی: جعفر چراغچی حسین برومند ابراهیم حیدری

دانشکده مهندسی: محمدرضا بهزادی محمد قنبری سید محمد کنعانی

دانشکده منابع طبیعی: دکتر محمد فرزام دکتر محمدتقی دستورانی

کتابخانه مرکزی: حسین عباس نژاد سید امیر هاشمی

دانشکده علوم تربیتی: دکتر محسن نوکاریزی

دانشکده دامپزشکی: دکتر حسن برجی

دانشکده اقتصاد: ---

 

دانشکده الهیات: ---

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق