يکی از راههای تعميم و گسترش ورزش، برگزاری مسابقه های ورزشی است که در آن ضمن حمايت از فعاليت های پرورشی و مشارکت دانشجويان در رشته های مختلف ورزشی به زحمات مربيان ورزش و امر آموزشی ارج نهاده می شود
و ورزشکاران دانشجو نيز ارزيابی شده و شناخت ورزشکاران با استعداد به منظور تامين پشتوانه تيم های قوی در سطح کشور ميسرمی گردد. لذا تدوين ضوابط و مقررات متناسب جهت برقراری رقابت سالم ضروری بوده و مسابقه های رسمی ورزشی بين دانشجويان طبق مفاد آئين نامه به طرز مطلوبی انجام می پذيرد.

دانلود آئين نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق