مصوب

بسمه تعالی

مقدمه

اداره كل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات وفناوري در راستاي اهداف كلان و تحقق چشم انداز تربيت بدني و ورزش دانشگاه‌ها(كمك به رشد و شكوفايي ابعاد معنوي، جسماني، عاطفي و اجتماعي دانشجويان از طريق فعاليت‌هاي مفرح و سلامت بخش تربيت بدني و ورزش) در جهت توسعه سلامت و نشاط در جامعه،با رويكرد ورزش دانشگاهي سعي در اجرا رسالت خويش در چارچوب وظايف محوله دارد. در همین چارچوب اداره كل تربيت بدني در حوزه های فني و مسابقات قهرماني، توسعه ورزش همگاني و تفریحی از طریق توسعه رویدادهای درون دانشگاهي، استانی،منطقه ای و سراسری و نیز توسعه فضاهای زودبازده ورزشی و طرح های عمرانی وتوسعه ورزش آموزشی و پژوهشی فعاليتمي‌نمايد.

 

رسالت و ماموريت كلان برنامه تربيت بدني و ورزش دانشگاهی

كمك به رشد و شكوفايي ابعاد معنوي، جسماني، عاطفي، عقلاني و اجتماعي دانشجويان از طريق پرداختن به فعاليت‏هاي مفرح و سلامت بخش تربيت‏بدني و ورزش در تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی،ورزشيدر سطح ملی و فراملی است.

 

خط مشی و سیاست ها ی توسعه ورزش دانشگاهی

اهداف اختصاصي برنامه توسعه ورزش دانشگاه‌هابرگرفته از هدف كلان برنامه تربيت بدني و ورزش دانشگاه‌ها در برنامه توسعه،اسناد بالادستی و سند آمایش آموزش عالی به شرح ذيل مي‏باشند:

  1. 1)بهبود كيفيت زندگي، تامين سلامت و نشاط با رویکرد مشارکت حداکثری دانشجویان به ویژه دختران
  2. 2)توسعهكمي و كيفي ورزش دانشجويان در سطوح دانشگاهي، استانی، منطقه ای، ملي و بين‏المللي
  3. 3)ايجاد انگيزه و تقويت عزم و اقتدار ملي دانشجويان از طريق برنامه‌هاي ورزشي ملي و بين‌المللي
  4. 4)تلاش در جهت کاهش وابستگی به منابع و بودجه دولتی، ارتقای بهره وری با رویکرد جلب حامیان مالی و اقتصاد مقاومتی
  5. 5)هدايت، حمايت و نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها

تكاليف و ماموريت‌های اداره کل تربیت بدنی

-      سنجشتندرستيومشاورهورزشيدانشجويانجديدالورود

-      حمايتازرويدادهايورزشهمگانيدانشجويان

-      برگزاريمسابقاتوالمپيادهايهمگانيدانشگاه‌هايكشور

-      توسعهفعاليت‌هایورزشهمگانيدانشجويان

-      برگزاريكارگاههاودوره‌هایمهارتافزاييمديرانودستاندركاران

-      حضوروبرگزاريمسابقاتقهرمانيمليوبينالملليدانشجويان

-      كمكبهفدراسيونمليورزشدانشگاهي

-      كمكبهتشكيلوآمادهسازيتيم‌هایورزشيدردانشگاه‌ها

 

راهبردهای توسعه ورزش دانشگاهیو اقدامات اجرایی

ارتقاي سطح سلامت جسمي و بهبود سبك زندگي و تندرستي دانشجويان

ü   تجهیز واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی با استفاده از فناوری‌های نوین

ü  حمایت از طرح سامان دهي و تجهيز فضاهاي ورزشي به ویژه در خوابگاه های دانشجویی

ü   برنامه ريزي و ساماندهیاتاق‌های تندرستی و ورزشدانشگاه

 

ارتقاي تعاملات اجتماعی و سطح فرهنگ مشاركت دانشجويان

ü   توسعه نهضت داوطلبی و برگزاری انتخابات انجمن های ورزشی دانشکده و خوابگاه

ü   بكارگيري دانشجويان داوطلب،انجمن‌هاي ورزشي در اجراي فعاليت‌های ورزشي

توسعه فضاهاي ورزشي زود بازده و كمك به زيرساخت‌های دانشگاه

ü  گسترش فضاهاي روباز ورزشي به منظور بهره‌مندي بيشتر دانشجويان از فضاهاي موجود به ویژه احداث وتجهیز زمین‌های چمن مصنوعی و کفپوش در فضای رو باز

ü  حمايت از تغيير كاربري فضاها به اماكن ورزشي سرپوشيده زودبازده و كم هزينه (اتاق تندرستی) در حاشيه خوابگاه‌ها

ü  حمايت از دانشگاه ها به منظور اختصاص اماكن ورزشي سرپوشيده با الويت ورزش دانشجويان دختر

ü  کمک به تکمیل فضاهاي ورزشي نيمه تمام 50% به بالا و احداث فضاهاي ورزشي استاندارد با همکاری دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم

توسعه همه جانبه برنامه‌های ورزشي همگاني

ü    برگزاري جشنواره‌هاي درون دانشگاهي ورزش همگانی (بهاره، هفته تربیت بدنی، پاییزه و زمستانه)و دسترسي آسان دانشجويان بهامکانات و فضاهای ورزش

ü       اجراي فعاليت‌های ورزشي سنتي،بومي و محلي درجشنواره های ورزشی

ü    اجرای فعالیت‌های ورزشی تفریحی آسان و سهل الوصول و اوقات فراغت در طبیعت (کوهستان، جنگل،دریا،کویر و ......)

ü    توسعه رشته های ورزشی با هدف افزایش مشارکت دانشجويان به فعالیت‌های ورزشی در سطح دانشگاه ها

ü       برگزاري جشنواره ها ومسابقات متنوع ورزشی بین دانشگاهی در سطح منطقهو استان

ü       كمك به دانشگاه ها در برگزاري اردوهاي ورزشي تفريحي دانشجويان

ü       برگزاري المپياد ورزش همگانی دانشجويان كشور

ارتقاي سطح توانمندي و مهارت مديران وكارشناسان

ü    ايجاد‌ نظام مشاركت فكري و تصمیم‌گیری ورزش دانشگاه از طريق تشكيل شوراي ورزش دانشگاه ها

ü    توسعه مشاركت اعضای هیات علمی، کارشناسان،دانشجویان كشور در تصميم‏سازي و اجراي برنامه‌هاي ورزشي

ü       حمایت از دبير خانه های استانی و مناطق ورزشی در اجرای فعالیت‌های ورزشی

ü    اجراي برنامه‌های ارتقاي سطح آگاهي و اطلاعات نيروي انساني ورزش دانشجويي و برگزاري كلاس‌های آموزشي ورزشي

توسعه علمي در ورزش دانشگاهي

ü   اجرای نظارت، ارزیابی از برنامه‌ها و عملكرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های كشور

ü   اجرای نظارت، ارزیابی از برنامه‌ها و عملكرد دبیرخانهاستان و مناطق دهگانه ورزشی

ü  اجرای نظارت، ارزیابی از برنامه‌ها و عملكرد روسای انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی

ü  استفاده از تحقيقات كاربردي به منظور توسعه نظام تصميم گيري و تصميم سازي در ورزش دانشگاهي

ü   حضور فعال در مجامع و كنگره‌ها علمي - ورزشي

ü   ارائه فناوری‌های نوین متناسب با نیاز ورزش دانشجویان و دانشگاهیان

ü  تعامل با ديگر بخش‌های ورزشي کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ورزشی و استفاده از پتانسيل‌های يكديگر در برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی

توسعه نظام برنامه ریزی در ورزش دانشگاهی

ü  تدوين برنامه راهبردی توسعه ورزش دانشجويان براساس برنامه‌های توسعه کشور و آموزش عالی

ü   تدوين برنامه عملياتي توسعه ورزش دانشجويان بر اساس برنامه راهبری

ü   پيگيري اصلاح ساختار و جایگاه ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها

ü   بازنگري، اصلاح و تدوين آيين نامه‌هاي ورزش دانشجويي

ü   ساماندهی بیمه ورزشی اماکن ورزشی و دانشجویان تحت پوشش فعالیت های ورزشی

ü   تلاش در جهت توسعه ورزش دانشگاه با كمك خيرين و حاميان مالي در ورزش

ü  حمايت و ترغيب دانشگاه‌ها در جهت جلب و جذب منابع غيردولتي در اجراي فعاليت‌هاي ورزشی

توسعه هم جانبه برنامه‌های ورزش قهرماني در سطح ملی

ü  برگزاري مسابقات قهرماني دانشجويان كشور در رشته‌های مختلف ورزشي در سطح استان، منطقه و سراسری

ü   برگزاري المپياد قهرمانی فرهنگيورزشي دانشجويان كشور

ü  فراهم‌سازي تسهيلات لازم جهت ادامه تحصيل استعدادهاي ورزشي در دانشگاه‌هاي كشور

ü   تجليل از پيشكسوتان، قهرمانان و دست‌اندركاران تربيت بدني دانشگاه‌هاي كشور

توسعه هم جانبه برنامه‌های ورزش قهرماني سطح بين المللي

ü   همكاري با فدراسيون ملي ورزش‌های دانشگاهي

ü  همكاري در تدارك و اعزام تيم‌های ورزش دانشجويي به مسابقات ورزشي قهرماني جهان و آسیا

ü   حمايت از دانشگاه ها در اعزام تيم‌های دانشجويي به رقابت‌های برون مرزي

ü   تعامل وهمكاري با فدراسيون ورزش‌هاي دانشگاهي كشورهاي همجوار

 فرم شماره یک

برنامه‌هایاجرايي توسعه ورزش دانشگاهفردوسی مشهد و پیش بینی تحقق در سال 99

برنامه اجرایی توسعه ورزش دانشگاهی

واحد

تحقق سال98

پیش بینی سال 99

میزان   رشد

(درصد)

ارزيابي ساختار قامتي و تجزيه وتحلي لتركيب بدني دانشجویان جدیدالورورد

نفر

200

1000

5 برابر

برگزاري رويدادهاي درون دانشگاهي (جشنواره‌های ورزشي)

نفر

1650

1800

15 %

توسعه نهضت داوطلبي وانجمن‌های ورزشي دانشجويي

نفر

60

70

20%

توسعه سرانه فضاهاي ورزشي زودبازده (چمن مصنوعی و فضاری روباز)

دانشگاه

3

5

2%

كمك تجهيزاتي به فضاهای ورزشی زودبازده(اتاق تندرستی)

دانشگاه

3

5

2%

برگزاري فعاليت استاني و منطقه اي همگاني رشته‌های ورزشي

نفر

245

290

15 %

دانشگاه‌های فعال در برگزاري رويداد همگاني

دانشگاه

9

11

15 %

رشته‌های فعال ورزشي دررويدادهاي متعدد در دانشگاهها

رشته

26

32

20 %

برگزاري دوره داوری ومربیگري

دوره

5

7

20 %

برگزاري دوره كارگاه آموزشي

کارگاه

3

5

20 %

حمايت از پژوهش علمي مرتبط با ورزش دانشگاهي

تعداد طرح

0

1

10 %

ðبرگزاري مسابقات قهرماني استاني،منطقه اي وسراسري (یک سال در میان)

نفر

475

-

-

اعزام تيم‌های ورزشي به رويدادهاي بين المللي

رشته

0

1

10 %

همکاری با فدراسیون و كمك به اعزام دانشجويان به مسابقات برون مرزي

رشته

0

1

10 %

آماده سازي تيم های منتخب ونفرات برگزيده

رشته

0

1

10 %

 

ð لازم به ذکر است رویدادهای المپیاد ورزش قهرمانی و همگانی و مسابقات قهرماني استاني،منطقه اي و سراسري به صورت دو سالانه برگزار می گردد.


جدول نمایه برنامه عملیاتی سال1399 * نظارت و ارزیابی

ردیف

عنوان برنامه

شرح مختصر فعالیت

گستره برنامه

زمانبندی اجرا

اهداف کمی

بودجه پیش بینیشده

ستاد

دانشگاه

منطقه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

واحد

مقدار

پیش بینی براورد

1

نظارتوارزیابی

تنظیم برنامه عملیاتی توسعه ورزش دانشگاهی ونظارت بر برنامه عملیاتی توسعه ورزش دانشگاه هاو پیگیری میزان تحقق

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

دانشگاه

22

70 %

 

پیگیری اصلاح و ارتقای ساختار تشکیلاتی ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها

 

ü

 

 

 

ü

ü

دانشگاه

1

90 %

 

پیگیری تكاليفوماموريت‌هایقانونيمدیریت تربیت بدنیوپيشبينيميزانتحقق برنامه ها

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

جلسه

72

90 %

 

بازدیدو نظارت بر عملکرد تربیت بدنی و دریافت گزارش های عملکرد دانشگاه‌ها

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

دانشگاه

34

90 %

 

پیگیری انتقادات، پیشنهادات از سوی دانشگاه‌ها در ملاقات های عمومی جهت تکریم ارباب رجوع

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

اقدام

6

100 %

 

تهیه و تنظیم برنامه‌ها و گزارش های تحلیلی و مقایسه‌ای به مراجع بالادستی اعم از تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی، دفتر ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی و .....

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

گزارش

3

100 %

 

شرکت و حضور در جلسات یونسکو، هیات رییسه و جلسات فنی فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی، دبیرخانه مناطق و ...

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

جلسه

5

90 %

 

تعامل و انعقاد تفاهم نامه با وزارتخانه ها،فدراسیون‌ها ودستگاه‌ها مرتبط با ورزش دانشگاه ها

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

تفاهم نامه

4

70 %

 

برگزاری گردهمایی مدیران تربیت بدنی

 

 

ü

 

ü

 

 

اقدام

2

100 %

 

پیگیری سامانه ای کردن فعالیت های(همگانی، قهرمانی، فضاهای ورزشی، ارزیابی عملکرد و پایش تندرستی) اداره کل

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

اقدام

5

70 %

 

تدوین فرم ارزیابی عملکرد دبیرخانه مناطق، تربیت بدنی دانشگاه‌ها و انجمن های ورزشی

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

اقدام

1

100 %

 

نظارت برجلساتشورایورزشدانشگاهها و پیگیری مصوبات

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

دانشگاه

21

60 %

 

نظارت بر عملکرد تربیت بدنیدانشگاه های منطقه

 

 

ü

 

 

 

ü

دبیرخانه

21

60 %

 

نظارت بر عملکرد نمایندگان انجمن های ورزشی منطقه 9 دانشگاه ها

 

 

ü

ü

ü

ü

ü

انجمن

20

70 %

 

 

 

 

 

جدول نمایه برنامه عملیاتی سال 1399 * توسعه ورزش قهرمانی

ردیف

عنوان برنامه

شرح مختصر فعالیت

گستره برنامه

زمانبندی اجرا

اهداف کمی

بودجه پیش بینیشده

ستاد

دانشگاه

منطقه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

واحد

مقدار

پیش بینی براورد

2

توسعه ورزش قهرمانی

برگزاري مسابقات در سطح مناطق دهگانه در رشته هاي باقیمانده المپيادي 5 رشته پسران (شنا، دووميداني، كشتي آزاد، كشتي فرنگي، شطرنج)1 رشته دختران ( شطرنج)

 

 

ü

 

 

ü

ü

6 رشته

300

100 %

 

شرکت در مسابقات قهرماني كشور در رشته‌های غيرالمپيادي در صورت برگزاری (اسكواش، ژيمناستيك (حركات زميني)، وزنه برداري، تيراندازي با كمان، تنيس خاكي، بسكتبال سه نفره، كوهنوردي، آمادگي جسماني، پاورليفتينگ، دوچرخه سواري، دارت، نجات غريق و واترپلو)

 

ü

 

 

 

 

ü

ü

4رشته (دختران)

5رشته (پسران)

دختران:20

پسران: 25

60 %

 

اعزام تيم‌های منتخب دانشجويي به رويدادهاي بين المللي جهاني دانشگاهي(بدمينتون پسران بدمينتون دختران- تيراندازي پسران و تيراندازي دختران ، ووشو دختران، ووشو پسران)

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

1 رشته

3 نفر

40 %

 

برگزاري جلسات هماهنگي با مسئولين انجمن‌های ورزشي در راستاي توسعه رشته‌ها در دانشگاه ها

 

ü

 

 

 

 

ü

جلسه

1

90 %

 

پذیرش قهرمانان ورزشی به دانشگاه ها بر اساس آیین نامه

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

نفر

4

90 %

 

اعزام تیم های منتخب در مسابقات لیگ قهرمانی کشور

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

رشته

1

50 %

 

تشکیل جلسات کارگروه تخصصی توسعه ورزش قهرمانی و جلسات فنی

 

 

ü

ü

 

 

 

جلسه

1

100 %

 

 جدول نمایه برنامه عملیاتی سال 1399 * توسعه ورزشهمگانی، توسعه مراکز تندرستي

ردیف

عنوان برنامه

شرح مختصر فعالیت

گستره برنامه

زمانبندی اجرا

اهداف کمی

بودجه پیش بینیشده

ستاد

دانشگاه

منطقه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

واحد

مقدار

پیش بینی براورد

3

توسعه ورزش همگانی

برگزاری جشنواره ورزشی بهاره

 

ü

 

ü

 

 

 

نفر

100

50 %

 

نظارت بر اجرای واحد عمومی ورزش یک و دو

 

ü

 

ü

 

ü

ü

نفر

7000

90 %

 

برگزاری جشنواره استانی ورزش همگانی در 31 استان

 

 

استانیü

 

 

ü

ü

نفر

120

50 %

 

برگزاری گرامیداشت هفته تربیت بدنی

 

ü

 

 

 

ü

 

نفر

100

70 %ð

 

برگزاری جشنواره ورزشی پاییزه

 

ü

 

 

 

ü

 

نفر

165

70 %ð

 

برگزاری جشنواره ورزشی زمستانه

 

ü

 

 

 

 

ü

نفر

90

80 %ð

 

توسعه رشته‌های فعال ورزشي در دانشگاه‌های كشور

 

ü

ü

 

 

ü

ü

رشته

6

80 %

 

توسعه نهضت داوطلبی و نشست انجمن های ورزشی دانشجویی سراسری و منطقه ای

 

ü

ü

 

 

ü

 

نفر

80

80 %

 

تشکیل جلسات کارگروه تخصصی توسعه واحد عمومی تربیت بدنی

ü

 

ü

ü

ü

ü

جلسه

3

90 %

 

برگزاری مسابقات آنلاین و مجازی در رشته های مختلف (دارت، شطرنج و ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل جلسات کارگروه تخصصی توسعه ورزش همگانی

ü

ü

ü

ü

ü

ü

جلسه

18

90 %

 

4

توسعه مراکز تندرستی

کمک به ساخت نرم افزار و اپليكيشن مراكز تندرستي با همكاري دانشگاه ها

 

ü

 

ü

ü

 

 

اقدام

1

75 %

 

برگزاری نشست تخصصي با مسئولين و كارشناسان پایش دانشگاه‌ها براي اجراي بهينه طرح پايش تندرستي و جلسات کارگروه در خصوص آزمونهای پایش تندرستی

 

ü

 

 

ü

ü

 

جلسه

3

80 %

 

ð جمعیت دانشجویی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها می باشد.

جدول نمایه برنامه عملیاتی سال 1399 *آموزش و پژوهش و توسعه فضاهای ورزشی

ردیف

عنوان برنامه

شرح مختصر فعالیت

گستره برنامه

زمانبندی اجرا

اهداف کمی

بودجه پیش بینی شده

ستاد

دانشگاه

منطقه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

واحد

مقدار

پیش بینی براورد

5

آموزش و پژوهش

برگزاری کارگاه آشناييباسامانهادارهكلتربيتبدني

 

 

ü

 

 

ü

 

کارگاه

1

90 %

 

میزبانی دوره مربیگری ویژه مدیران و کارشناسان (16 عنوان)

 

P

ü

 

 

 

ü

دوره

1

90 %

 

میزبانی دوره داوری ویژه مدیران و کارشناسان (16 عنوان)

 

P

 

 

 

 

ü

دوره

1

90 %

 

طرح پژوهشی" علایق سنجی و نیاز سنجی ورزشی در بین دانشجویان"

 

P

 

 

 

P

 

طرح

1

50 %

 

طرح پژوهشی" آسیب شناسی در وضعیت ارائه درس تربیت بدنی 1 و 2 و ارائه الگو مناسب"

 

P

 

ü

ü

ü

ü

طرح

2

70 %

 

کارگاه توانمندسازي و ارتقاي دانش كارشناسان پايش تندرستي

 

ü

 

 

ü

ü

 

کارگاه

1

90 %

 

توسعه بخش نرم افزاری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه با هدف ارتقاء آگاهی و دانش ورزشی در میان دانشگاهیان

(توسعه سایت مدیریت تربیت بدنی وتوسعه لینک های دانش افزایی ورزش همگانی، قهرمانی و سلامتی و تندرستی و اطلاعات ورزشی، کتاب های

تهیه ارائه برنامه های آموزشی و محتواهای ورزشی در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی

سفارش و ساخت اپلیکیشن ویژه فعالیت های ورزشی

ساخت کلیپ های حرکات ورزشی و دانش افزایی

برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارت افزایی کارشناسان و کارکنان مدیریت تربیت بدنی به صورت مجازی

برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی در محیط وبینار

 

ü

 

ü

ü

 

 

 

 

90%

 

 

 

آموزش مشاور ورزشي براي ارائه برنامه تمرینی در مراکز تندرستی

 

ü

 

P

P

 

 

رشته

15

80 %

 

6

توسعه فضاهای ورزشی

مشارکت در ایجاد پروژه چمن مصنوعی در دانشگاه ها

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

قطعه

2

80 %

 

مشارکت در تجهیز سالن ورزشی دانشگاه ها

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

باب

3

90 %

 

مشارکت در تجهیز (تهیه دوچرخه و ....) در دانشگاه ها

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

دستگاه

100

90 %

 

مشارکت در تجهیز اتاق تندرستی دانشگاه ها

 

ü

 

ü

ü

ü

ü

باب

4

80 %

 

احداث سالن ورزش های باستانی

 

ü

 

 

 

 

 

ü

پروژه

1

50 %

 

 

ردیف

عنوان برنامه

شرح مختصر فعالیت

گستره برنامه

زمانبندی اجرا

عملکرد سال 98

اهداف کمی

بودجه پیش بینی شده

ستاد

دانشگاه

منطقه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

واحد

مقدار

پیش بینی براورد

ریال

1

توسعه ورزش همگانی

کمک تجهیزاتی به مرکز تندرستی جنب خوابگاههای دانشجویی

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

باب

3

90%

1.500.000.000

2

توسعه نهضت داوطلبی و انجمنهای ورزشی دانشجویی

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

نفر

70

20%

140.000.000

3

برگزاری فعالیتهای استانی و منطقه ای همگانی رشته های ورزشی

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

نفر

290

-

464.000.000

4

برگزاری مسابقات استانی، منطقه ای (یکسال در میان)

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

دوره

2

-

3.515.000.000

5

تهیه اپلیکیشن مدیریت تربیت بدنی

ü

 

 

ü

ü

ü

 

برنامه

1

100%

150.000.000

6

برگزاری مسابقات مجازی

ü

 

ü

ü

ü

ü

 

دوره

4

100%

80.000.000

7

آموزش و پژوهش

برگزاری دوره داوری و مربیگری

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

دوره

5

%100

200.000.000

8

برگزاری دوره ها و کارگاه آموزشی

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

دوره

3

90%

150.000.000

 

توسعه بخش نرم افزاری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه با هدف ارتقاء آگاهی و دانش ورزشی در میان دانشگاهیان

(توسعه سایت مدیریت تربیت بدنی وتوسعه لینک های دانش افزایی ورزش همگانی، قهرمانی و سلامتی و تندرستی و اطلاعات ورزشی، کتاب های

تهیه ارائه برنامه های آموزشی و محتواهای ورزشی در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی

سفارش و ساخت اپلیکیشن ویژه فعالیت های ورزشی

ساخت کلیپ های حرکات ورزشی و دانش افزایی

برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارت افزایی کارشناسان و کارکنان مدیریت تربیت بدنی به صورت مجازی

برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی در محیط وبینار

 

ü

 

ü

ü

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

9

حمایت از پژوهش علمی مرتبط با ورزش دانشگاهی

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

اقدام

1

100%

300.000.000

10

توسعه فضاهای ورزشی

کمک به تجهیز سالنهای تغییر کاربری شده

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

دستگاه

16

100%

1.500.000.000

11

توسعه سرانه فضاهای ورزشی زودبازده (چمن مصنوعی و فضای روباز)

 

ü

 

 

ü

ü

ü

 

قطعه

3

50%

6.000.000.000

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق