اولین شمارهٔ فصلنامه تخصصی ورزشی ورزشیار به صاحب امتیازی مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.این نشریه به مدیرمسئولی دکتر علیرضا خادملو و سردبیری زکیه سلیمی زرندی است.در این نسخه گفت‌وگو با چند قهرمان ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و نام‌داران حوزه ورزش آمده است.همچنین نگاهی به ورزش همگانی، دانشجویان افتخارآفرین ورزشی، مقاله‌های علمی ورزشی و انجمن‌های ورزشی داشته است.گزارش عملکرد مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی در فصل بهار ۱۴۰۲ نیز در این شماره تدوین شده است.برای دریافت نسخه الکترونیک نشریه فایل پیوست را دانلود کنید.

 لینک فایل فصل نامه : https://drive.google.com/file/d/1TXrzA4dYSTJX5JNDaQ3l7-vpAQzi60dV/view?usp=sharing

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق