جدول زمانبدی عضویت در سالن های بدنسازی کوثر و پردیس 4

سالن

روز

مخاطب

زمان

سالن

ثبت نام

در هر شیفت

زمان شروع

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

زوج

دانشجویان

20-18

22-20

کوثر

25 نفر

1403/02/26

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

20-18

22-20

کوثر

1403/02/30

پنجشنبه

18-16

20-18

1403/02/27

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

20-18

22-20

پردیس4

1403/02/30

پنجشنبه

18-16

20-18

1403/02/27

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

زوج

دانشجویان

20-18

22-20

پردیس4

1403/02/26

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق