کد

تاریخ شروع- پایان

ساعت

روز

خانم- ترم 1

10 اردیبهشت – 19 خرداد

9-8:30

شنبه- دوشنبه

خانم- ترم پیشرفته

10 اردیبهشت – 19 خرداد

9-8:30

شنبه- دوشنبه

خانم – ترم2

10 اردیبهشت – 19 خرداد

9:30-9

شنبه- دوشنبه

خانم – ترم1

10 اردیبهشت – 19 خرداد

9:30-9

شنبه- دوشنبه

خانم-ترم3

10 اردیبهشت – 19 خرداد

10-9:30

شنبه- دوشنبه

خانم-ترم1

10 اردیبهشت – 19 خرداد

10-9:30

شنبه- دوشنبه

خانم – ترم 3

10 اردیبهشت – 19 خرداد

10:30-10

شنبه- دوشنبه

خانم – ترم 1

10 اردیبهشت – 19 خرداد

10:30-10

شنبه- دوشنبه

خانم ترم 1

10 اردیبهشت – 19 خرداد

11-10:30

شنبه- دوشنبه

خانم – ترم پیشرفته

10 اردیبهشت – 19 خرداد

11-10:30

شنبه- دوشنبه

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق