برنامه کلاس های همگانی اردیبهشت ماه برادران 1403

شروع ثبت نام: 26 فروردین ماه(00:01 بامداد)

 

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

ظرفیت

شروع کلاس

1

تیراندازی

مقدماتی

روزهای زوج

دانشجو کارمند هیات علمی

16-14

سالن تیراندازی امام رضا(ع)

12

1/2

تیراندازی پیشرفته

18-16

2

تیر و کمان مقدماتی

روزهای فرد

دانشجو کارمند هیات علمی

17-16

سالن امام علی(ع)

12

2/2

تیر و کمان پیشرفته

روزهای فرد

دانشجو کارمند هیات علمی

18-17

سالن امام علی(ع)

12

3

بوکس مقدماتی

روزهای زوج

دانشجو کارمند هیات علمی

20-18

سالن تختی

2 کد کلاس 20 نفر

1/2

بوکس تکمیلی/مقدماتی

روزهای زوج

دانشجو کارمند هیات علمی

20-22 

سالن تختی

2 کد کلاس 20 نفر

4

تنیس روی میز

سه شنبه ها و پنجشنبه ها

دانشجو کارمند هیات علمی

18-16

سالن امام علی(ع)

16

1/2

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق