•  زمان ثبت نام:

15 بهمن ماه

  • روش ثبت نام:

خانواده دانشگاه فردوسی از طریق پرتال دانشگاهیشان صفحه ثبت نام کلاسهای اوقات فراغت

افراد غیردانشگاهی از طریق سایت مدیریت تربیت بدنی - لینک ثبت نام در کلاسهای آموزشی ویژه افراد غیردانشگاهی

ردیف

سطح

شروع-پایان

ساعت

روز

1

1

15 بهمن الی 22 بهمن

8:30 تا 9

یکشنبه – سه شنبه

2

2

24 بهمن الی 27 اسفند

8:30 تا 9

یکشنبه – سه شنبه

3

پیشرفته

24 بهمن الی 27 اسفند

8:30 تا 9

یکشنبه – سه شنبه

4

1

15 بهمن الی 22 بهمن

9 تا 9:30

یکشنبه – سه شنبه

5

2

24 بهمن الی 27 اسفند

9 تا 9:30

یکشنبه – سه شنبه

6

3

24 بهمن الی 27 اسفند

9:30 تا 10

یکشنبه – سه شنبه

7

2

24 بهمن الی 27 اسفند

10 تا 10:30

یکشنبه – سه شنبه

8

پیشرفته

24 بهمن الی 27 اسفند

10 تا 10:30

یکشنبه – سه شنبه

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق