•  زمان ثبت نام:

15 بهمن ماه

  • روش ثبت نام:

خانواده دانشگاه فردوسی از طریق پرتال دانشگاهیشان صفحه ثبت نام کلاسهای اوقات فراغت

افراد غیردانشگاهی از طریق سایت مدیریت تربیت بدنی - لینک ثبت نام در کلاسهای آموزشی ویژه افراد غیردانشگاهی

 

ردیف

سطح

شروع-پایان

ساعت

روز

1

1

21 بهمن الی 21 اسفند

8:30 تا 9

شنبه - دوشنبه

2

2

21 بهمن الی 21 اسفند

8:30 تا 9

شنبه - دوشنبه

3

پیشرفته

21 بهمن الی 21 اسفند

8:30 تا 9

شنبه - دوشنبه

4

1

21 بهمن الی 21 اسفند

9 تا 9:30

شنبه - دوشنبه

5

2

21 بهمن الی 21 اسفند

9 تا 9:30

شنبه - دوشنبه

6

3

21 بهمن الی 21 اسفند

9:30 تا 10

شنبه - دوشنبه

7

1

21 بهمن الی 21 اسفند

10 تا 10:30

شنبه - دوشنبه

8

3

21 بهمن الی 21 اسفند

10 تا 10:30

شنبه - دوشنبه

9

1

21 بهمن الی 21 اسفند

10:30 تا 11

شنبه - دوشنبه

10

پیشرفته

21 بهمن الی 21 اسفند

10:30 تا 11

شنبه - دوشنبه

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق