• شروع ثبت نام:1 بهمن ماه(00:01 بامداد)

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

ظرفیت

شروع کلاس

1

تیراندازی مقدماتی

روزهای زوج

16-14

سالن تیراندازی امام رضا(ع)

12

11/14

تیراندازی پیشرفته

18-16

2

دفاع شخصی

روزهای زوج

18-16

سالن تختی

15

12/5

3

تیر و کمان مقدماتی

یکشنبه ها و پنچشنبه ها

17-16

سالن امام علی(ع)

12

11/8

تیر و کمان پیشرفته

یکشنبه ها و پنچشنبه ها

18-17

سالن امام علی(ع)

12

11/8

4

بوکس مقدماتی2

روزهای زوج

20-18

سالن تختی

2 کد کلاس 20 نفر

11/15

بوکس تکمیلی/مقدماتی2

روزهای زوج

20-22

سالن تختی

2 کد کلاس 20 نفر

11/15

5

تنیس روی میز

یکشنبه ها و پنجشنبه ها

18-16

سالن امام علی(ع)

16

تا 12/10 از ترم قبل کلاس خواهیم داشت

6

والیبال

یکشنبه ها و سه شنبه ها

پنجشنبه و

18-16

سالن چندمنظوره 22 بهمن

20

11/8

7

تنیس مقدماتی

یکشنبه ها و سه شنبه ها

16-15

زمین تنیس

16

11/7

17-16

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق