• زمان ثبت نام:

0:01 بامداد 11 دیماه

 

  • زمان شروع کلاسها:

کلاسهای روزهای زوج 16 دیماه

کلاسهای روزهای فرد 17 دیماه

 

روز

ساعت

ترم

جنسیت

شنبه - دوشنبه

8:30 تا 9

1

خانم

شنبه - دوشنبه

8:30 تا 9

2

شنبه - دوشنبه

9 تا 9:30

2

شنبه - دوشنبه

9 تا 9:30

3

شنبه - دوشنبه

10 تا 10:30

1

شنبه - دوشنبه

10 تا 10:30

2

شنبه - دوشنبه

10 تا 10:30

3

شنبه - دوشنبه

9 تا 9:30

پیشرفته

شنبه - دوشنبه

9:30 تا 10

پیشرفته

شنبه - دوشنبه

10 تا 10:30

پیشرفته

یک شنبه سه شنبه

10 الی 10:30

پیشرفته

آقا

یک شنبه سه شنبه

9:30 الی 10

3

یک شنبه سه شنبه

8:30 الی 9

1

یک شنبه سه شنبه

9:30 الی 10

1

یک شنبه سه شنبه

8 الی 8:30

2

یک شنبه سه شنبه

10:30 الی 11

پیشرفته

یک شنبه سه شنبه

9:30 الی 10

2

شنبه دوشنبه

4 الی 4:30

پیشرفته

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق