تاریخ شروع ثبت نام: 28 آبان                                   کلاس آموزشی برادران

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

ظرفیت اولیه

شروع کلاس

1

تیراندازی

روزهای زوج

دانشجو کارمند هیات علمی

16-14

سالن تیراندازی امام رضا(ع)

12

9/8

2

دفاع شخصی

شنبه ها و چهارشنبه ها

دانشجو کارمند هیات علمی

18-16

سالن تختی

15

9/15

3

تیر و کمان مقدماتی

روزهای فرد

دانشجو کارمند هیات علمی

17-16

سالن امام علی(ع)

12

9/23

4

تیر و کمان پیشرفته

روزهای فرد

دانشجو کارمند هیات علمی

18-17

سالن امام علی(ع)

12

9/23

5

آمادگی جسمانی پیشرفته

یکشنبه ها و پنجشنبه ها

دانشجو کارمند هیات علمی

14-12:20

سالن یوگا(تنیس روی میز)

12

9/19

6

آمادگی جسمانی مقدماتی

دوشنبه ها و چهارشنبه ها

دانشجو کارمند هیات علمی

12-10

سالن یوگا(تنیس روی میز)

12

9/19

7

آمادگی جسمانی مقدماتی

دوشنبه ها و چهارشنبه ها

دانشجو کارمند هیات علمی

14-12

سالن یوگا(تنیس روی میز)

12

9/19

8

بدمینتون

روزهای فرد

دانشجو کارمند هیات علمی

12-10

سالن بدمینتون امام علی(ع)

16

9/7

9

بوکس

روزهای زوج

دانشجو کارمند هیات علمی

21:30-20

سالن تختی

20

9/8

10

تنیس روی میز

یکشنبه ها و پنجشنبه ها

دانشجو کارمند هیات علمی

18-16

سالن امام علی(ع)

16

9/2

11

والیبال

یکشنبه ها و سه شنبه ها

دانشجو کارمند هیات علمی

18-16

سالن چندمنظوره 22 بهمن

20

9/2

12

ووشو مشترک با قهرمانی

روزهای فرد

دانشجو

19:30-18

سالن رزمی 22 بهمن

16

9/2

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق