تاریخ شروع ثبت نام: 30 مهرماه

شروع کلاس ها:

  • کلاسهای روزهای زوج از 13آبانماه
  • کلاسهای روزهای فرد از 14آبانماه

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

1

تیراندازی

روزهای زوج

دانشجو، کارمند، هیات علمی

14-16

سالن تیراندازی امام رضا(ع)

2

شطرنج

یکشنبه ها

 و سه شنبه ها

دانشجو، کارمند، هیات علمی

10-12

14-12

سالن شطرنج 22 بهمن

3

دفاع شخصی

شنبه ها و چهارشنبه ها

دانشجو، کارمند، هیات علمی

18-16

سالن تختی

4

دارت

دوشنبه ها و چهار شنبه ها

دانشجو، کارمند، هیات علمی

20-18

سالن دارت 22 بهمن

5

تیر و کمان

روزهای فرد

دانشجو، کارمند، هیات علمی

18-16

سالن امام علی(ع)

6

آمادگی جسمانی

یکشنبه ها و پنجشنبه ها

دانشجو، کارمند، هیات علمی

14-12

سالن یوگا(تنیس روی میز)

7

بدمینتون

روزهای فرد

دانشجو، کارمند، هیات علمی

12-10

سالن بدمینتون امام علی(ع)

8

بوکس

روزهای زوج

دانشجو، کارمند، هیات علمی

21-19:30

سالن تختی

9

تنیس روی میز

یکشنبه ها و سه شنبه ها

دانشجو، کارمند، هیات علمی

14-12

سالن تنیس روی میز امام علی(ع)

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق