ردیف عنوان جنسیت کلاس روزها و ساعات تشکیل گروه سنی زمان شروع زمان پایان مهلت ثبت نام
1 شنا ترم ۱ (خردسالان) برادران یکشنبه   8:00 - 9:30 5 تا7سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   8:00 - 9:30
پنجشنبه   8:00 - 9:30
2 شنا ترم ۱ (خردسالان) برادران یکشنبه   10:00 - 11:30 5 تا7سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   10:00 - 11:30
پنجشنبه   10:00 - 11:30
3 شنا ترم ۲ (خردسالان) برادران یکشنبه   12:00 - 13:30 5 تا7سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   12:00 - 13:30
پنجشنبه   12:00 - 13:30
4 شنا ترم ۲ (خردسالان) برادران یکشنبه   14:00 - 15:30 5 تا7سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   14:00 - 15:30
پنجشنبه   14:00 - 15:30
5 شنا ترم ۱ (مقدماتی) برادران یکشنبه   8:00 - 9:30 8 تا11سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   8:00 - 9:30
پنجشنبه   8:00 - 9:30
6 شنا ترم ۱ (مقدماتی) برادران یکشنبه   10:00 - 11:30 8 تا11سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   10:00 - 11:30
پنجشنبه   10:00 - 11:30
7 شنا ترم ۱ (مقدماتی) برادران یکشنبه   12:00 - 13:30 8 تا11سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   12:00 - 13:30
پنجشنبه   12:00 - 13:30
8 شنا ترم ۱ (مقدماتی) برادران یکشنبه   8:00 - 9:30 12 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   8:00 - 9:30
پنجشنبه   8:00 - 9:30
9 شنا ترم ۱ (مقدماتی) برادران یکشنبه   10:00 - 11:30 12 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   10:00 - 11:30
پنجشنبه   10:00 - 11:30
10 شنا ترم ۱ (مقدماتی) برادران یکشنبه   12:00 - 13:30 12 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   12:00 - 13:30
پنجشنبه   12:00 - 13:30
11 شنا ترم ۱ (مقدماتی) برادران یکشنبه   16:00 - 17:30 16سال به بالا 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   16:00 - 17:30
پنجشنبه   16:00 - 17:30
12 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) برادران یکشنبه   8:00 - 9:30 8 تا12سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   8:00 - 9:30
پنجشنبه   8:00 - 9:30
13 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) برادران یکشنبه   10:00 - 11:30 8 تا12سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   10:00 - 11:30
پنجشنبه   10:00 - 11:30
14 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) برادران یکشنبه   12:00 - 13:30 12 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   12:00 - 13:30
پنجشنبه   12:00 - 13:30
15 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) برادران یکشنبه   14:00 - 15:30 16سال به بالا 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   14:00 - 15:30
پنجشنبه   14:00 - 15:30
16 شنا ترم ۳ (قورباغه) برادران یکشنبه   8:00 - 9:30 8 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   8:00 - 9:30
پنجشنبه   8:00 - 9:30
17 شنا ترم ۳ (قورباغه) برادران یکشنبه   12:00 - 13:30 8 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   12:00 - 13:30
پنجشنبه   12:00 - 13:30
18 شنا ترم ۳ (قورباغه) برادران یکشنبه   10:00 - 11:30 8 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   10:00 - 11:30
پنجشنبه   10:00 - 11:30
19 شنا ترم ۴ (پروانه) برادران یکشنبه   8:00 - 9:30 8 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   8:00 - 9:30
پنجشنبه   8:00 - 9:30
20 شنا ترم ۴ (پروانه) برادران یکشنبه   12:00 - 13:30 8 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   12:00 - 13:30
پنجشنبه   12:00 - 13:30
21 اصلاح تکنیک شنا برادران یکشنبه   10:00 - 11:30 8 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   10:00 - 11:30
پنجشنبه   10:00 - 11:30
22 ورزش در آب برادران یکشنبه   17:00 - 18:00 16سال به بالا 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   17:00 - 18:00
پنجشنبه   17:00 - 18:00
23 شنا ترم ۱ (خردسالان) خواهران شنبه   8:00 - 9:15 5 تا7سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   8:00 - 9:15
چهارشنبه   8:00 - 9:15
24 شنا ترم ۲ (خردسالان) خواهران شنبه   9:30 - 10:45 5 تا7سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   9:30 - 10:45
چهارشنبه   9:30 - 10:45
25 شنا ترم ۱ (خردسالان) خواهران شنبه   11:00 - 12:15 5 تا7سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   11:00 - 12:15
چهارشنبه   11:00 - 12:15
26 شنا ترم ۲ (خردسالان) خواهران شنبه   12:30 - 13:45 5 تا7سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   12:30 - 13:45
چهارشنبه   12:30 - 13:45
27 شنا ترم ۱ (مقدماتی) خواهران شنبه   8:00 - 9:30 8 تا11سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   8:00 - 9:30
چهارشنبه   8:00 - 9:30
28 شنا ترم ۱ (مقدماتی) خواهران شنبه   10:00 - 11:30 8 تا11سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   10:00 - 11:30
چهارشنبه   10:00 - 11:30
29 شنا ترم ۱ (مقدماتی) خواهران شنبه   12:00 - 13:30 8 تا11سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   12:00 - 13:30
چهارشنبه   12:00 - 13:30
30 شنا ترم ۱ (مقدماتی) خواهران شنبه   8:00 - 9:30 12 تا16سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   8:00 - 9:30
چهارشنبه   8:00 - 9:30
31 شنا ترم ۱ (مقدماتی) خواهران شنبه   10:00 - 11:30 12 تا16سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   10:00 - 11:30
چهارشنبه   10:00 - 11:30
32 شنا ترم ۱ (مقدماتی) خواهران شنبه   12:00 - 13:30 12 تا16سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   12:00 - 13:30
چهارشنبه   12:00 - 13:30
33 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) خواهران شنبه   8:00 - 9:30 8 تا11سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   8:00 - 9:30
چهارشنبه   8:00 - 9:30
34 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) خواهران شنبه   8:00 - 9:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   8:00 - 9:30
چهارشنبه   8:00 - 9:30
35 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) خواهران شنبه   10:00 - 11:30 8 تا12سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   10:00 - 11:30
چهارشنبه   10:00 - 11:30
36 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) خواهران شنبه   12:00 - 13:30 12 تا16سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   12:00 - 13:30
چهارشنبه   12:00 - 13:30
37 شنا ترم ۱ (مقدماتی) خواهران شنبه   10:00 - 11:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   10:00 - 11:30
چهارشنبه   10:00 - 11:30
38 آمادگی نجات غریق خواهران شنبه   12:00 - 13:30 15 تا 30سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   12:00 - 13:30
چهارشنبه   12:00 - 13:30
39 شنا ترم ۳ (قورباغه) برادران یکشنبه   14:00 - 15:30 16سال به بالا 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   14:00 - 15:30
پنجشنبه   14:00 - 15:30
40 شنا ترم ۴ (پروانه) برادران یکشنبه   18:00 - 19:30 16سال به بالا 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   18:00 - 19:30
پنجشنبه   18:00 - 19:30
41 آمادگی نجات غریق برادران یکشنبه   8:00 - 9:30 8 تا16سال 1402/05/10 1402/06/05 1402/05/20
سه شنبه   8:00 - 9:30
پنجشنبه   8:00 - 9:30
42 شنا ترم ۳ (قورباغه) خواهران شنبه   10:00 - 11:30 8 تا12سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   10:00 - 11:30
چهارشنبه   10:00 - 11:30
43 شنا ترم ۳ (قورباغه) خواهران شنبه   12:00 - 13:30 12 تا16سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   12:00 - 13:30
چهارشنبه   12:00 - 13:30
44 شنا ترم ۳ (قورباغه) خواهران شنبه   16:00 - 17:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   16:00 - 17:30
چهارشنبه   16:00 - 17:30
45 شنا ترم ۴ (پروانه) خواهران شنبه   18:00 - 19:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   18:00 - 19:30
چهارشنبه   18:00 - 19:30
46 شنا ترم ۱ (مقدماتی) خواهران شنبه   18:00 - 19:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   18:00 - 19:30
چهارشنبه   18:00 - 19:30
47 ورزش در آب خواهران شنبه   17:00 - 18:00 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   17:00 - 18:00
چهارشنبه   17:00 - 18:00
48 اصلاح تکنیک شنا خواهران شنبه   18:00 - 19:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   18:00 - 19:30
چهارشنبه   18:00 - 19:30
49 ورزش در آب خواهران شنبه   18:00 - 19:00 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   18:00 - 19:00
چهارشنبه   18:00 - 19:00
50 شنا ترم ۳ (قورباغه) خواهران شنبه   14:00 - 15:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   14:00 - 15:30
چهارشنبه   14:00 - 17:30
51 شنا ترم ۲ (کرال سینه و پشت) خواهران شنبه   14:00 - 15:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   14:00 - 15:30
چهارشنبه   14:00 - 15:30
52 شنا ترم ۴ (پروانه) خواهران شنبه   14:00 - 15:30 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   14:00 - 15:30
چهارشنبه   14:00 - 15:30
53 واترپلو خواهران شنبه   10:00 - 11:30 15 تا25سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   10:00 - 11:30
چهارشنبه   10:00 - 11:30
54 ورزش در آب خواهران شنبه   8:00 - 9:00 16سال به بالا 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   8:00 - 9:00
چهارشنبه   8:00 - 9:00
55 شنا ترم ۴ (پروانه) خواهران شنبه   8:00 - 9:30 8 تا16سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   8:00 - 9:30
چهارشنبه   8:00 - 9:30
56 شنا ترم ۴ (پروانه) خواهران شنبه   10:00 - 11:30 8 تا16سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   10:00 - 11:30
چهارشنبه   10:00 - 11:30
57 شنا ترم ۴ (پروانه) خواهران شنبه   12:00 - 13:30 8 تا11سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   12:00 - 13:30
چهارشنبه   12:00 - 13:30
58 اصلاح تکنیک شنا خواهران شنبه   8:00 - 9:30 10 تا30سال 1402/05/04 1402/05/30 1402/05/13
دوشنبه   8:00 - 9:30
چهارشنبه   8:00 - 9:30
59 سوارکاری پیشرفته خواهران یکشنبه   8:00 - 8:45 بزرگسالان 1402/03/30 1402/05/01 1402/04/19
سه شنبه   8:00 - 8:45

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق