کد اوقات فراغت آقایان

در مجموع ظرفیت 96 نفر برای کلاس های عمومی اوقات فراغت می باشد.

ردیف

روز

ساعت

تاریخ شروع و پایان

ترم

جنسیت

رده سنی

ظرفیت

1

یک شنبه- سه شنبه

8 تا 8:30

11 تیر 10 مرداد

1

آقا

بالای 12 سال

سه  نفر

2

یک شنبه – سه شنبه

8:30 تا 9

11 تیر 10 مرداد

1

آقا

بالای 12 سال

سه نفر

3

یک شنبه – سه شنبه

9:30 تا 10

11 تیر 10 مرداد

1

آقا

بالای 12 سال

سه نفر

4

یک شنبه – سه شنبه

10:30 تا 11

11 تیر 10 مرداد

1

آقا

زیر 12 سال

سه نفر

5

یک شنبه – سه شنبه

8 تا 8:30

15 مرداد الی 14 شهریور

1

آقا

بالای 12 سال

سه  نفر

6

یک شنبه – سه شنبه

8:30 تا 9

15 مرداد الی 14 شهریور

1

آقا

بالای 12 سال

سه نفر

7

یک شنبه – سه شنبه

9:30 تا 10

15 مرداد الی 14 شهریور

1

آقا

بالای 12 سال

سه نفر

8

یک شنبه – سه شنبه

10:30 تا 11

15 مرداد الی 14 شهریور

1

آقا

زیر 12 سال

سه نفر

9

شنبه – دو شنبه

17 تا 17:30

17 تیر 16 مرداد

1

آقا

زیر 12 سال

سه نفر

10

شنبه – دو شنبه

17:30 تا 18

17 تیر 16 مرداد

1

آقا

بالای 12 سال

سه نفر

11

شنبه – دو شنبه

18 تا 18:30

17 تیر 16 مرداد

1

آقا

بالای12 سال

سه نفر

12

شنبه – دو شنبه

18:30 تا 19

17 تیر 16 مرداد

1

آقا

زیر 12 سال

سه نفر

13

شنبه – دو شنبه

17 تا 17:30

21 مرداد الی 20 شهریور

1

آقا

زیر 12 سال

سه نفر

14

شنبه – دو شنبه

17:30 تا 18

21 مرداد الی 20 شهریور

1

آقا

بالای 12 سال

سه نفر

15

شنبه – دو شنبه

18 تا 18:30

21 مرداد الی 20 شهریور

1

آقا

بالای 12 سال

سه نفر

16

شنبه – دو شنبه

18:30 تا 19

21 مرداد الی 20 شهریور

1

آقا

زیر 12 سال

سه نفر

 

کد اوقات فراغت – بانوان

ردیف

روز

ساعت

تاریخ شروع و پایان

ترم

جنسیت

رده سنی

ظرفیت

1

شنبه - دوشنبه

8 تا 8:30

10 تیر الی 9 مرداد

1

خانم

زیر 12 سال

سه  نفر

2

شنبه - دوشنبه

8:30 تا 9

10 تیر الی 9 مرداد

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

3

شنبه - دوشنبه

9:30 تا 10

10 تیر الی 9 مرداد

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

4

شنبه - دوشنبه

10:30 تا 11

10 تیر الی 9 مرداد

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

5

شنبه - دوشنبه

8 تا 8:30

14 مرداد الی 13 شهریور

1

خانم

زیر 12 سال

سه  نفر

6

شنبه - دوشنبه

8:30 تا 9

14 مرداد الی 13 شهریور

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

7

شنبه - دوشنبه

9:30 تا 10

14 مرداد الی 13 شهریور

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

8

شنبه - دوشنبه

10:30 تا 11

14 مرداد الی 13 شهریور

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

9

یک شنبه – سه شنبه

17 تا 17:30

11 تیر 10 مرداد

1

خانم

زیر 12 سال

سه نفر

10

یک شنبه – سه شنبه

17:30 تا 18

11 تیر 10 مرداد

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

11

یک شنبه – سه شنبه

18 تا 18:30

11 تیر 10 مرداد

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

12

یک شنبه – سه شنبه

18:30 تا 19

11 تیر 10 مرداد

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

13

یک شنبه – سه شنبه

17 تا 17:30

15 مرداد الی 14 شهریور

1

خانم

زیر 12 سال

سه نفر

14

یک شنبه – سه شنبه

17:30 تا 18

15 مرداد الی 14 شهریور

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

15

یک شنبه – سه شنبه

18 تا 18:30

15 مرداد الی 14 شهریور

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

16

یک شنبه – سه شنبه

18:30 تا 19

15 مرداد الی 14 شهریور

1

خانم

بالای 12 سال

سه نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق