برنامه کلاس های اوقات فراغت ویژه برادران ( اعداد ضرب در 1000ریال)

زمان شروع کلاس ها: از دوشنبه 5 تیرماه 1402

ردیف

رشته ورزشی

سنین

روز * ساعت شروع

شهریه آزاد

البسه

تعداد جلسات

مکان برگزاری

تعداد نفرات در کلاس

1

فوتبال پسران

7 تا20

زوج 8:00* فرد 8:00 و 18:00

20.000

2.000

24

زمین چمن 22 بهمن

25نفر

2

فوتسال پسران

6 تا 15

فرد 8:00 و 18:00

18.000

2.000

24

سالن امام رضا (ع)

20نفر

3

بسکتبال پسران

6 تا 15

زوج 8:00*10:00

15.000

2.000

24

سالن 22 بهمن

20نفر

4

بسکتبال پسران

بزرگسال

زوج 12:00

15.000

2.000

24

سالن 22 بهمن

20نفر

5

والیبال پسران

6 تا 15

فرد8:00*10:00

15.000

2.000

24

سالن 22 بهمن

20نفر

6

والیبال پسران

بزرگسال

فرد12:00

15.000

2.000

24

سالن 22 بهمن

20نفر

7

تنیس پسران مقدماتی

آزاد

فرد :8:00*18:00

15.000

2.000

24

زمین تنیس علوم تربیتی

16نفر

8

تنیس پسران پیشرفته

آزاد

فرد : 9:00*19:00

15.000

2.000

24

زمین تنیس علوم تربیتی

16نفر

9

شطرنج پسران

ازاد

فرد10:00

8.000

***

24

اتاق شطرنج 22 بهمن

25نفر

10

فانکشنال پسران

15سال به بالا

فرد 8:00*10:00

10.000

***

24

سالن پیلاتس 22بهمن

25نفر

11

ژیمناستیک پسران

 6 تا 12

زوج 8:00

10.000

2.000

24

سالن ژیمناستیک 22بهمن

20نفر

12

ژیمناستیک پسران

12تا 25

زوج 10:00

10.000

2.000

24

سالن ژیمناستیک 22بهمن

20نفر

13

بازی و ورزش کودکان

4تا7

فرد:8:00*10:00

10.000

2.000

24

سالن یوگا22 بهمن

20نفر

14

تنیس روی میز پسران

7تا 18

فرد: 8:00*9:00

10.000

2.000

24

سالن امام علی(ع)

16نفر

15

تیراندازی

12به بالا

فرد:8:00*10:00

10.000

***

24

سالن تیراندازی امام رضا(ع)

20نفر

16

تیر و کمان

14به بالا

فرد:12:00*13:00

10.000

***

24

سالن امام علی(ع)

20نفر

17

بدمینتون پسران

7 تا 18

فرد:8:00*10:00

10.000

2.000

24

سالن امام علی(ع)

16نفر

18

دارت

10به بالا

فرد:18:00

10.000

***

24

خانه دارت22 بهمن

16نفر

19

کاراته

 8 به بالا

زوج:10:00*12:00

10.000

***

24

سالن کشتی جهان پهلوان تختی

20نفر

20

کنگ فو

8تا20

فرد 10*12

10.000

***

24

سالن کشتی جهان پهلوان تختی

16نفر

21

اسکیت

آزاد

فرد:8*9

12،000

***

24

مجموعه ورزشی حجاب

30 نفر

22

شنا ترم ۱ مقدماتی

5تا 7

فرد:8:00*10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

10 نفر

23

شنا ترم ۱ مقدماتی

8 تا11

فرد:8*10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

24

شنا ترم ۱ مقدماتی

12 تا 16

فرد:8*10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

25

شنا ترم ۲ کرال سینه وپشت

8 تا 16

فرد: 10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

26

شناترم ۳  قورباغه

8 تا 16

فرد:8*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

27

شنا ترم ۴ پروانه

8 تا 16

فرد: 10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

28

اصلاح تکنیک

8 تا 16

فرد: 10

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

29

شنا ترم ۱ مقدماتی

بزرگسال

فرد:14

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

30

شنا ترم ۲ کرال سینه وپشت

بزرگسال

فرد:16

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

31

شناترم ۳  قورباغه

بزرگسال

فرد:14

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

32

شنا ترم ۴ پروانه

بزرگسال

فرد:16

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

33

اصلاح تکنیک

بزرگسال

فرد:14

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

34

آمادگی ناجی

بزرگسال

فرد: 8*14

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

35

ورزش در آب

بزرگسال

فرد:15*16

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

12 نفر

 

 

برنامه کلاس های اوقات فراغت ویژه برادران ( اعداد ضرب در 1000ریال)

زمان شروع کلاس ها: از دوشنبه 5 تیرماه 1402 

 

ردیف

رشته ورزشی

سنین

روز *ساعت شروع

شهریه آزاد

البسه

تعداد جلسات

مکان برگزاری

تعداد نفرات در کلاس

1

تنیس دختران مقدماتی

آزاد

زوج 8:00*18:00

15.000

2.000

24

زمین تنیس علوم تربیتی

16نفر

2

تنیس دختران پیشرفته

آزاد

زوج 9:00*19:00

15.000

2.000

24

زمین تنیس علوم تربیتی

16نفر

3

فوتبال دختران

7به بالا

زوج: 18:00

18.000

2.000

24

زمین چمن 22بهمن

25نفر

4

تیر وکمان دختران

15 به بالا

زوج: 8:00 *9:00

10.000

***

24

سالن امام علی(ع)

20نفر

5

یوگا دختران

15به بالا

زوج: 17:00*18:00

15.000

2.000

24

سالن یوگا22 بهمن

20نفر

6

فوتسال دختران

7به بالا

زوج:8:00

16.000

2.000

24

سالن امام رضا(ع)

20نفر

7

والیبال دختران

7تا15

زوج: 8:00*10:00

15.000

2.000

24

سالن کوثر

20نفر

8

والیبال دختران

15 به بالا

زوج: 12:00

15.000

2.000

24

سالن کوثر

20نفر

9

بسکتبال دختران

7تا20

فرد:8:00*10:00

15.000

2.000

24

سالن کوثر

20نفر

10

بسکتبال دختران

15 به بالا

فرد12:00

15.000

2.000

24

سالن کوثر

20نفر

11

ژیمناستیک دختران

6تا12

فرد: 8:00

10.000

2.000

24

سالن ژیمناستیک22 بهمن

20نفر

12

ژیمناستیک دختران

12تا25

فرد: 10:00

10.000

2.000

24

سالن ژیمناستیک22 بهمن

20نفر

13

فیتنس دختران

15به بالا

فرد18:00*19:00

10.000

***

24

سالن بدنسازی 22بهمن

20نفر

14

پیلاتس دختران

15به بالا

زوج:8:00*9:00 فرد:18:00*19:00

10.000

***

24

سالن پیلاتس 22بهمن

20نفر

15

تی ار ایکس دختران

15به بالا

فرد:11:00*12:00 زوج18:00*19:00

10.000

***

24

سالن تی آر ایکس کوثر

20نفر

16

شطرنج دختران مقدماتی

آزاد

فرد:10:00

10.000

***

10

اتاق شطرنج 22 بهمن

14نفر

17

شطرنج دختران پیشرفته

آزاد

فرد:11:00

10.000

***

10

اتاق شطرنج 22 بهمن

14نفر

18

تیراندازی دختران

12به بالا

فرد:10:00*12:00

14.000

***

24

سالن تیراندازی امام رضا(ع)

20نفر

19

ایروفیتنس دختران

8تا15

زوج: 16:00

10.000

***

24

سالن تی آر ایکس کوثر

20نفر

20

ایروفیتنس دختران

16 تا25

زوج: 17:00

10.000

***

24

سالن تی آر ایکس کوثر

20نفر

21

بدمینتون دختران

7تا 14

زوج: 8:00

10.000

2.000

24

سالن امام علی(ع)

16نفر

22

بدمینتون دختران

15تا 25

زوج: 10:00

10.000

2.000

24

سالن امام علی(ع)

16نفر

23

تنیس روی میز دختران

7تا 18

زوج: 8:00*9:00

10.000

2.000

24

سالن امام علی(ع)

16نفر

24

کنگ فو مقدماتی

8تا20

زوج: 10:00

10.000

***

24

سالن رزمی 22بهمن

16نفر

25

کنگ فو پیشرفته

8تا20

زوج: 12:00

10.000

***

24

سالن رزمی 22بهمن

16نفر

26

کاراته

8الی20

فرد: 10:00*12:00

10.000

***

24

سالن رزمی 22بهمن

16نفر

27

شنا ترم ۱ مقدماتی

5تا 7

زوج:8:00*10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

10 نفر

28

شنا ترم ۱ مقدماتی

8تا11

زوج :8*10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

29

شنا ترم ۱ مقدماتی

12 تا16

زوج :8*10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

30

شنا ترم ۲ کرال سینه وپشت

8 تا 16

زوج : 10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

31

شناترم ۳   قورباغه

8 تا 16

زوج :8*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

32

شنا ترم ۴ پروانه

8 تا 16

زوج : 10*12

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

33

اصلاح تکنیک

8 تا 16

زوج:10

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

34

شنا ترم ۱ مقدماتی

بزرگسال

زوج :14

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

35

شنا ترم ۲ کرال سینه وپشت

بزرگسال

زوج :16

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

36

شناترم ۳ قورباغه

بزرگسال

زوج :14

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

37

شنا ترم ۴ پروانه

بزرگسال

زوج :16

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

38

اصلاح تکنیک

بزرگسال

زوج :14

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

39

آمادگی ناجی

بزرگسال

زوج : 8*14

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

15 نفر

40

ورزش در آب

بزرگسال

زوج :15*16

13،000

***

12

استخر پردیس دانشگاه

12 نفر

41

اسکیت

آزاد

زوج:8*9

12،000

***

24

مجموعه ورزشی حجاب

30 نفر

42

بازی و ورزش کودکان

4تا7

زوج:8:00*10:00

10.000

2.000

24

سالن یوگا22 بهمن

20نفر

 

 

توجه علاقه مندان به شرکت درکلاس های ورزشی تابستان 1402را به موارد ذیل جلب می نماید :

 • هزینه کلاس ها برای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (شاغل و بازنشسته) و خانواده درجه یک آن ها (همسر و فرزندان) با احتساب 60% تخفیف از شهریه آزاد محاسبه می شود و ثبت نام از طریق پورتال انجام می پذیرد .
 • هزینه کلاس ها برای اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (شاغل و بازنشسته) و خانواده درجه یک آن ها (همسر و فرزندان) با احتساب 50% تخفیف از شهریه آزاد محاسبه می شود و ثبت نام از طریق پورتال انجام می پذیرد.
 • هزینه کلاس ها برای دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و خانواده درجه یک آن ها (همسر و فرزندان) با احتساب 60% تخفیف از شهریه آزاد محاسبه می شود و جهت ثبت نام با مراجعه حضوری به مدیریت تربیت بدنی در ساعات اداری و ارائه مدارک مربوطه انجام می پذیرد.
 • هزینه کلاس ها برای فارغ التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهد با احتساب 20% تخفیف از شهریه آزاد محاسبه می شود و جهت ثبت نام با مراجعه حضوری به مدیریت تربیت بدنی در ساعات اداری و ارائه معرفی نامه از اداره کل آموزش دانشگاه انجام می پذیرد.
 • هزینه کلاس ها برای اعضاء هیات علمی و کارکنان سایر دانشگاه های مشهد با احتساب 20% تخفیف از شهریه آزاد محاسبه می شود و جهت ثبت نام با مراجعه حضوری به مدیریت تربیت بدنی در ساعات اداری و ارائه مدارک مربوطه انجام می پذیرد.( با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مربوطه و کارت شناسایی)
 • هزینه کلاس ها برای سایر سازمانها در صورت ارائه معرفی نامه گروهی بالای ده نفر 20% تخفیف از شهریه آزاد محاسبه محاسبه می گردد.
 • افراد غیر دانشگاهی از طریق سایت اداره کل تربیت بدنی به آدرس sport.um.ac.ir گزینه ثبت نام کلاس های اوقات فراغت می توانند ثبت نام نمایند .
 • برای تمامی ورزشکاران کلاس های تیمی البسه ورزشی اجباری می باشد و هزینه آن جداگانه دریافت می شود .
 • کلاس های شنا به صورت ماهانه در دوره تیر و مرداد ثبت نام می شود.
 • پرداخت وجه بابت لباس ورزشی برای رشته های( والیبال-بسکتبال- فوتبال و فوتسال)از طریق لینک خدمات کلاسهای ورزشی داخل سامانه ثبت نام کلاس های اوقات فراغت الزامی می باشد.
 • هزینه توپ و کوله و سایر تجهیزات ورزشی ( در صورت تمایل)به صورت جداگانه دریافت می شود.(کوله ورشی: 150 هزار تومان- توپ فوتبال 400هزار تومان- توپ فوتسال 300 هزار تومان- توپ والیبال 500 هزارتومان)
 • کلاس ها در ایام تعطیلات رسمی برگزار نمی گردد.
 • کلیه شرکت کنندگان در زمان ورود به مجموعه های ورزشی بایستی کارت عضویت خود را به همراه داشته باشند در غیر این صورت از ورود ایشان به مجموعه جلوگیری خواهد شد.

 

 توجه

بیمه ورزشی برای همه شرکت کنندگان در کلاسها اجباری است ( به جز دانشجویان،کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی). افرادی که نیاز به بیمه ورزشی دارند می توانند با مراجعه به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی(https://www.ifsm.ir) شخصاً اقدام به دریافت کارت بیمه نمایند و یا درمدیریت تربیت بدنی نسبت به تهیه بیمه ورزشی با پرداخت هزینه بیمه اقدام نمایند.

 

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق