ردیف

رشته

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مکان

روز

زمان

نام مربی

مخاطب

1

آمادگی جسمانی

1402/2/9

1402/3/20

سالن پیلاتس 22 بهمن

شنبه- چهارشنبه

13-12

آقای همت آبادی

خانواده دانشگاهی

2

تیراندازی با کمان مقدماتی

1402/2/10

1402/3/9

سالن امام علی(ع)

روزهای فرد

13-12

آقای منفرد

خانواده دانشگاهی

تیراندازی با کمان پیشرفته

14-13

3

دفاع شخصی

1402/2/13

1402/3/25

سالن رزمی 22بهمن

چهارشنبه- پنجشنبه

17-16

آقای عزیزی

خانواده دانشگاهی

18-17

4

تیراندازی مقدماتی

1402/2/9

1402/3/8

سالن امام رضا(ع)

روزهای زوج

17-16

آقای نقدیان

خانواده دانشگاهی

18-17

 

 

 

 

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق