شروع ثبت نام

1401/10/01

 

 

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع کلاس

1

پیلاتس

فرد

دانشجویان

8-9

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/10/11

2

پیلاتس

فرد

دانشجویان

9-10

سالن پیلاتس22 بهمن

3

تنیس خاکی مقدماتی1

فرد

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

4

تنیس خاکی مقدماتی2

فرد

دانشجویان

13:30-15

زمین تنیس

5

  TRX

فرد

دانشجویان+ کارکنان

16-15

کوثر TRXسالن

6

دفاع شخصی

یک شنبه- سه شنبه

دانشجویان

14-12

سالن رزمی 22 بهمن

7

دفاع شخصی

شنبه- چهارشنبه

دانشجویان

12-10:30

سالن رزمی 22 بهمن

8

TRX

فرد

دانشجویان

16-17

کوثر

9

استپ ایروبیک مقدماتی

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

8-9

 

کوثر TRXسالن

10

استپ ایروبیک پیشرفته

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

9-10

کوثر TRXسالن

11

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

22-17

کوثر

پنجشنبه

دانشجویان

20-17

12 

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

22-17

پردیس4

پنجشنبه

دانشجویان

20-17

13

تنیس خاکی مقدماتی1

زوج

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1401/10/10

14

تنیس خاکی مقدماتی2

زوج

دانشجویان

13:30-15

زمین تنیس

15

تیراندازی

زوج

دانشجویان

9:30-8

سالن امام رضا(ع)

16

تیراندازی

زوج

دانشجویان

11-9:30

سالن امام رضا(ع)

17

تیراندازی

زوج

دانشجویان

12-13:30

سالن امام رضا(ع)

18

تیراندازی

زوج

دانشجویان

15-13:30

سالن امام رضا(ع)

19

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

زوج

دانشجویان

22-17

پردیس4

20

گنگ فو

زوج

دانشجویان

14-12

سالن رزمی 22 بهمن

21

ژیمناستیک

زوج

دانشجویان

14-12

سالن ژیمناستیک22 بهمن

22

تیروکمان

شنبه- دوشنبه

دانشجویان

19:30-18

سالن امام علی (ع)

23

تیروکمان

شنبه- دوشنبه

دانشجویان

16-17:30

سالن امام علی (ع)

24

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

زوج

دانشجویان

22-17

کوثر

25

بدنسازی

زوج

دانشجویان

18:30-17

22 بهمن

1401/10/12

26

بدنسازی

زوج

دانشجویان

20-18:30

22 بهمن

       

 

   

 

 

 

شروع ثبت نام

1401/10/10

 

 

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع کلاس

1

بدنسازی

زوج

دانشجویان

18:30-17

پردیس4

1401/11/01

2

بدنسازی

زوج

دانشجویان

20 -18:30

پردیس4

3

تیراندازی

یکشنبه-سه شنبه

دانشجویان

16:30-15

سالن امام رضا(ع)

1401/11/02

4

تیراندازی

یکشنبه-سه شنبه

دانشجویان

18-16:30

سالن امام رضا(ع)

5

تکواندو

یکشنبه -سه شنبه

دانشجویان

19:30-18

سالن رزمی 22 بهمن

6

ایروبیک

زوج

دانشجویان

17-16

کوثر

 

1401/10/17

 

 

7

یوگا

زوج

دانشجویان

19-18

سالن تنیس روی میز22 بهمن

8

یوگا

زوج

دانشجویان

20-19

سالن تنیس روز میز22 بهمن

9

ایروبیک

زوج

دانشجویان

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

10

دارت

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

19:30-18

 خانه دارت 22 بهمن

11

پیلاتس

زوج

دانشجویان

20-19

سالن پیلاتس 22 بهمن

12

شطرنج( مقدماتی1)

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

13-12

22 بهمن

1401/11/19

13

شطرنج(مقدماتی2)

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

14-13

22 بهمن

14

فیتنس

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

18-17

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/10/20

پنجشنبه

13-12

15

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

پنجشنبه

14-13

16

والیبال

فرد

دانشجویان

20:45-19:45

سالن کوثر

17

والیبال

فرد

دانشجویان خوابگاهی

21:45-20:45

سالن کوثر

18

 پیشرفته TRX

زوج

دانشجویان خوابگاهی

21:30-20:30

کوثر TRXسالن

1401/10/21

       

 

   

 

 

 

شروع ثبت نام

1401/9/19

 

 

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع کلاس

1

بسکتبال

زوج

دانشجویان

19:45-20:45

کوثر

1401/10/10

2

بسکتبال

زوج

دانشجویان

20:45-21:45

کوثر

 

      شروع ثبت نام 01/10/1401      
ردیف کلاس زمان مخاطب ساعت مکان شروع کلاس ظرفیت
2 پیلاتس فرد دانشجویان 9-Aug سالن پیلاتس22 بهمن 1401/10/11 20
3 پیلاتس فرد دانشجویان 10-Sep سالن پیلاتس22 بهمن 20
4 تنیس خاکی مقدماتی1 فرد دانشجویان 12-13:30 زمین تنیس 12
5 تنیس خاکی مقدماتی2 فرد دانشجویان 13:30-15 زمین تنیس 12
    TRX فرد دانشجویان+ کارکنان 16-15 کوثر TRXسالن 13
24 دفاع شخصی یک شنبه- سه شنبه دانشجویان 14-12 سالن رزمی 22 بهمن 18
25 دفاع شخصی شنبه- چهارشنبه دانشجویان 12-10:30 سالن رزمی 22 بهمن 18
37 TRX فرد دانشجویان 16-17 کوثر 13
38 استپ ایروبیک مقدماتی یکشنبه و سه شنبه دانشجویان 8-Sep کوثر TRXسالن 15
39 استپ ایروبیک پیشرفته یکشنبه و سه شنبه دانشجویان 9-Oct کوثر TRXسالن 15
44 عضویت در سالن بدنسازی کوثر یکشنبه- سه شنبه دانشجویان 22-17 کوثر 50
پنجشنبه دانشجویان 20-17
  عضویت در سالن بدنسازی پردیس4 یکشنبه- سه شنبه دانشجویان 22-17 پردیس4 50
46 پنجشنبه دانشجویان 20-17
6 تنیس خاکی مقدماتی1 زوج دانشجویان 12-13:30 زمین تنیس 1401/10/10 12
7 تنیس خاکی مقدماتی2 زوج دانشجویان 13:30-15 زمین تنیس 12
14 تیراندازی زوج دانشجویان 9:30-8 سالن امام رضا(ع) 16
15 تیراندازی زوج دانشجویان 11-9:30 سالن امام رضا(ع) 16
16 تیراندازی زوج دانشجویان 12-13:30 سالن امام رضا(ع) 16
17 تیراندازی زوج دانشجویان 15-13:30 سالن امام رضا(ع) 16
45 عضویت در سالن بدنسازی پردیس4 زوج دانشجویان 22-17 پردیس4 50
26 گنگ فو زوج دانشجویان 14-12 سالن رزمی 22 بهمن 18
27 ژیمناستیک زوج دانشجویان 14-12 سالن ژیمناستیک22 بهمن 20
35 تیروکمان شنبه- دوشنبه دانشجویان 19:30-18 سالن امام علی (ع) 12
36 تیروکمان شنبه- دوشنبه دانشجویان 16-17:30 سالن امام علی (ع) 12
  عضویت در سالن بدنسازی کوثر زوج دانشجویان 22-17 کوثر 50
32 بدنسازی زوج دانشجویان 18:30-17 22 بهمن 1401/10/12 15
33 بدنسازی زوج دانشجویان 20-18:30 22 بهمن 15
               
      شروع ثبت نام 1401/10/10      
ردیف کلاس زمان مخاطب ساعت مکان شروع کلاس ظرفیت
8 بدنسازی زوج دانشجویان 18:30-17 پردیس4 01/11/1401 15
9 بدنسازی زوج دانشجویان 20 -18:30 پردیس4 15
18 تیراندازی یکشنبه-سه شنبه دانشجویان 16:30-15 سالن امام رضا(ع) 02/11/1401 16
19 تیراندازی یکشنبه-سه شنبه دانشجویان 18-16:30 سالن امام رضا(ع) 16
40 تکواندو یکشنبه -سه شنبه دانشجویان 19:30-18 سالن رزمی 22 بهمن 15
1 ایروبیک زوج دانشجویان 17-16 کوثر   20
22 یوگا زوج دانشجویان 19-18 سالن تنیس روی میز22 بهمن 17/10/1401 20
23 یوگا زوج دانشجویان 20-19 سالن تنیس روز میز22 بهمن 20
28 ایروبیک زوج دانشجویان 19-18 سالن پیلاتس 22 بهمن 20
34 دارت شنبه-چهارشنبه دانشجویان 19:30-18  خانه دارت 22 بهمن 15
29 پیلاتس زوج دانشجویان 20-19 سالن پیلاتس 22 بهمن 20
20 شطرنج( مقدماتی1) شنبه-چهارشنبه دانشجویان 13-12 22 بهمن 19/11/1401 15
21 شطرنج(مقدماتی2) شنبه-چهارشنبه دانشجویان 14-13 22 بهمن 15
30 فیتنس یکشنبه و سه شنبه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 18-17 سالن پیلاتس 22 بهمن 20/10/1401 20
پنجشنبه 13-12
31 پیلاتس یکشنبه و سه شنبه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 19-18 سالن پیلاتس 22 بهمن 20
پنجشنبه 14-13  
12 والیبال  فرد دانشجویان 20:45-19:45 سالن کوثر 20
13 والیبال  فرد دانشجویان خوابگاهی 21:45-20:45 سالن کوثر 20
11  پیشرفته TRX زوج دانشجویان خوابگاهی 21:30-20:30 کوثر TRXسالن 21/10/1401 13
               
      شروع ثبت نام 1401/9/19      
ردیف کلاس زمان مخاطب ساعت مکان شروع کلاس ظرفیت
41 بسکتبال زوج دانشجویان 19:45-20:45 کوثر 1401/10/10 12
42 بسکتبال زوج دانشجویان 20:45-21:45 کوثر 12

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق