کلاس

زمان

ساعت

مکان

ثبت نام

شروع

1

TRX

زوج

19:30-18:30

سالن تی ار ایکس کوثر

1401/09/09

1401/09/14

2

ایروبیک

زوج

16-15

کوثر

1401/08/28

 

1401/09/05

3

یوگا

زوج

18-17

 

سالن تنیس روی میز 22 بهمن

1401/09/05

4

پیلاتس

یکشنبه- سه شنبه

15:45-14:45

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/09/06

پنجشنبه

11-10

5

پیلاتس

یکشنبه- سه شنبه

16:45-15:45

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/09/06

پنجشنبه

12-11

6

بدنسازی

زوج

16:30-15

سالن بدنسازی 22 بهمن

1401/09/05

7

حرکات اصلاحی

شنبه-دو شنبه

15:45-14:45

کوثرTRX سالن

1401/09/05

حرکات اصلاحی

شنبه-دو شنبه

16 الی 17

کوثرTRX سالن

1401/09/05

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق