ردیف

نام کلاس

روز

ساعت

محل برگزاری

شروع کلاس

1

دارت

دوشنبه و پنجشنبه

18 لغایت 20

سالن دارت 22 بهمن

23 آبانماه 1401

2

تیروکمان

روزهای فرد

12 لغایت 13

سالن امام علی(ع)

22 آبانماه 1401

3

تیروکمان

روزهای فرد

13 لغایت 14

سالن امام علی(ع)

22 آبانماه 1401

4

کاراته(دفاع شخصی)

یکشنبه و پنجشنبه

14 لغایت 16

سالن رزمی 22 بهمن

3 آذر 1401

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق