کلاس

زمان

ساعت

مکان

ثبت

شروع

1

دارت دانشجویی

روزهای زوج

18-16

خانه دارت 22 بهمن

401/02/21


401/02/24

 


 

2

TRX کارکنان

روزهای زوج

17-16

سالن کوثر

3

 

TRX دانشجویی

روزهای زوج

19-20

سالن کوثر

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق