ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

(ترم2)

(ترم3)

(ترم4)

(ترم5)

شروع کلاس

ثبت نام

شروع کلاس

ثبت نام

شروع کلاس

ثبت نام

شروع کلاس

1

ایروبیک

زوج

16-15

کوثر

1400/8/22

1400/9/15

1400/9/20

1400/10/8

1400/10/18

1400/11/10

1400/11/18

2

پیلاتس

یکشنبه سه شنبه

 پنجشنبه

18-19

 13-12

22بهمن

1400/8/25

1400/9/15

1400/9/23

1400/10/8

1400/10/28

1400/11/10

1400/12/01

3

یوگا

یکشنبه سه شنبه

 پنجشنبه

17-18

 12-11

22بهمن

1400/8/25

1400/9/15

1400/9/23

1400/10/8

1400/10/28

1400/11/10

1400/12/01

4

 

پیلاتس

 

یکشنبه سه شنبه

 پنجشنبه

 

16-17

 13-14

 

22بهمن

 

-

 

1400/9/15

 

1400/9/28

 

1400/10/8

 

1400/10/30

 

1400/11/10

 

1400/12/01

 

  • در صورت ثبت نام در کلاس، مجاز به حداکثر 3 جلسه غیبت می باشید در صورت غیبت خارج از  قانون امکان ثبت نام در دوره بعدی را نخواهید داشت

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق