ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت

مکان

تعداد جلسات

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

1

ایروبیک

زوج

19:40-20:40

سالن کوثر

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

2

پیلاتس

زوج

20:40-21:45

سالن کوثر

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

3

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

21:10-19:40

سالن کوثر

8

98/9/30

98/10/8

98/11/1

4

بدنسازی

زوج

18-19:30

سالن کوثر

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

5

بدنسازی

زوج

19:30-21

سالن کوثر

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

6

بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

18-19:30

سالن کوثر

8

98/9/30

98/10/8

98/11/1

7

بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

19:30-21

سالن کوثر

8

98/9/30

98/10/8

98/11/1

8

بدنسازی

زوج

20-21:30

سالن پردیس 4

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

9

بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

20-21:30

16-17:30

سالن پردیس 4

12

98/9/30

98/10/8

98/11/3

10

تی آر ایکس

زوج

18-19

سالن کوثر

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

11

تی آر ایکس

زوج

19-20

سالن کوثر

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

12

تی آر ایکس

زوج

20-21

سالن کوثر

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

13

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

18-19

سالن کوثر

8

98/9/30

 

98/10/8

98/11/1

14

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

19-20

سالن کوثر

8

98/9/30

98/10/8

98/11/1

15

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

20-21

سالن کوثر

8

98/9/30

98/10/8

98/11/1

16

تی آر ایکس

زوج

16-15

سالن کوثر

9

98/9/30

98/10/9

98/11/5

17

تی آر ایکس

زوج

17-16

سالن کوثر

9

98/9/30

98/10/9

98/11/5

18

بدنسازی

زوج

12-13:30

سالن پردیس 4

11

98/9/30

98/10/9

98/11/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق