برنامه های ورزشی خوابگاه

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

تعداد جلسات

هزینه ثبت نام

(ریال)

۱

ایروبیک

روزهای زوج

۱۹:۴۰-۲۰:۴۰

سالن کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۲

پیلاتس

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۲۰:۵۰-۲۱:۵۰

سالن کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۳

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

۲۰:۴۵-۲۲

سالن کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۴

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

۱۹:۴۵-۲۰:۴۵

سالن کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۵

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۱۸:۴۵-۱۹:۴۵

سالن بدنسازی کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۶

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۱۸:۴۵-۱۹:۴۵

سالن بدنسازی کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۷

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۱۹:۴۵-۲۰:۴۵

سالن بدنسازی کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۸

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۱۹:۴۵-۲۰:۴۵

سالن بدنسازی کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۹

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۲۰:۴۵-۲۱:۴۵

سالن بدنسازی کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۱۰

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۲۰-۲۱:۳۰

سالن بدنسازی پردیس

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۱۱

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۲۰-۲۱:۳۰

سالن بدنسازی پردیس

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۱۲

تنیس روی میز

شنبه و دوشنبه

۱۸-۱۹:۳۰

سالن تنیس روی میز کوثر

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۱۳

عضویت سالن بدنسازی پردیس

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

۱۷-۲۲

۱۶-۱۹

سالن بدنساری پردیس

استفاده آزاد یک ترم تحصیلی

۱۵۰۰۰۰

۱۴

عضویت سالن بدنسازی کوثر

شنبه تا چهارشنبه

۱۸-۲۲

سالن بدنسازی کوثر

استفاده آزاد یک ترم تحصیلی

۱۵۰۰۰۰

۱۵

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

۸-۹:۳۰

سالن بدنسازی پردیس

۱۲

۱۵۰۰۰۰

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

۱

ایروبیک

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۲

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۵

۹۷/۹/۵

۹۷/۹/۳

۹۷/۹/۱۰

۹۷/۱۰/۵

۲

پیلاتس

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۲

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۵

۹۷/۹/۵

۹۷/۹/۳

۹۷/۹/۱۰

۹۷/۱۰/۵

۳

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

-

-

-

۴

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

-

-

-

۵

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۲

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۵

۹۷/۹/۵

۹۷/۹/۳

۹۷/۹/۱۰

۹۷/۱۰/۵

۶

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

-

-

-

۷

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۲

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۵

۹۷/۹/۵

۹۷/۹/۳

۹۷/۹/۱۰

۹۷/۱۰/۵

۸

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

-

-

-

۹

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۲

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۵

۹۷/۹/۵

۹۷/۹/۳

۹۷/۹/۱۰

۹۷/۱۰/۵

۱۰

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۲

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۵

۹۷/۹/۵

۹۷/۹/۳

۹۷/۹/۱۰

۹۷/۱۰/۵

۱۱

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

-

-

-

۱۲

تنیس روی میز

شنبه و دوشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۶

۹۷/۱۰/۳

-

-

-

۱۳

عضویت سالن بدنسازی پردیس

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۱۱/۲

-

-

-

-

-

-

۱۴

عضویت سالن بدنسازی کوثر

شنبه تا چهارشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۱۱/۲

-

-

-

-

-

-

۱۵

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۲

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۵

۹۷/۹/۵

۹۷/۹/۳

۹۷/۹/۱۰

۹۷/۱۰/۵

 

برنامه های ورزشی سالن ۲۲ بهمن

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

تعداد جلسات

هزینه ثبت نام

(ریال)

۱

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۱۲-۱۳

سالن هوازی مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۲

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۱۳-۱۴

سالن هوازی مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۳

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۱۵-۱۶

سالن هوازی مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۴

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۱۸-۱۹

سالن هوازی مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۵

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۱۸-۱۹

سالن پیلاتس مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۶

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۱۴-۱۵

سالن پیلاتس مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۷

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۱۷-۱۸

سالن پیلاتس مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۸

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۱۹-۲۰

سالن ایروبیک مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۹

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

۱۳-۱۴

سالن پیلاتس مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۱۰

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

۱۶-۱۷

سالن پیلاتس مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۱۱

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

۱۹-۲۰

سالن پیلاتس مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۱۲

ایروبیک – اصلاحی کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

۱۵-۱۶

۱۰-۱۱

سالن پیلاتس مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

۲۰۰۰۰۰

۱۳

پیلاتس کارکنان

یکشنبه و سه شنبه و

پنجشنبه

۱۸-۱۹

۱۰-۱۱

سالن پیلاتس مجموعه آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

۱۲

 


 

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

دوره اول

دوره دوم

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

۱

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۲

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۳

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۴

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۵

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۶

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۷

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۸

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۹

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۱۰

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۱۱

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۸

۹۷/۸/۲۲

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۷

۹۷/۱۰/۹

۱۲

ایروبیک – اصلاحی کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

 


 


 


 


 


 


۱۳

پیلاتس کارکنان

یکشنبه و سه شنبه و

پنجشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۴

۹۷/۸/۵

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۱۳

۹۷/۹/۱۵

 

 

برنامه های ورزشی سالن امام علی (ع)

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

هزینه ثبت نام

(ریال)

تعداد جلسات

۱

تیرو کمان

شنبه و دو شنبه و چهارشنبه

۱۲-۱۳:۳۰

سالن امام علی (ع)

۲۰۰۰۰۰

۱۲

۲

بدمینتون

شنبه و دوشنبه

۱۲-۱۳:۳۰

سالن امام علی (ع)

۲۰۰۰۰۰

۱۲

 

 

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

۱

تیرو کمان

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۲

۹۷/۷/۲۸

۹۷/۸/۵

۹۷/۹/۵

۹۷/۹/۳

۹۷/۹/۱۰

۹۷/۱۰/۵

۲

بدمینتون

شنبه و دوشنبه

۹۷/۷/۱

۹۷/۷/۷

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۱۹

۹۷/۸/۲۶

۹۷/۱۰/۳

 


 


 


 

مجموعه آبی پردیس

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

۱

مقدماتی

کرال سینه

قورباغه

پروانه

اصلاح تکنیک

نجات غریق

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۱۲-۱۳:۳۰

۹۷/۷/۱


۹۷/۷/۱۴

۹۷/۸/۹

۲

مقدماتی

قورباغه

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۱۴-۱۵:۳۰

۳

مدرسه شنا اصلاحی

 

دوشنبه

جمعه

۱۹:۳۰ -۱۸

 

۱۷:۳۰-۱۹:۰۰

۴

مدرسه شنا کمک ناجی

شنبه -چهارشنبه ۱۹:۳۰ -۱۸

 

نحوه ثبت نام:

 

دانشجویان می توانند از طریق پورتالشان در کلاسها نام نویسی کنند

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق