درخواست شما مبنی بر تغییر و کنسلی به هیچ عنوان اجرایی نخواهند شد

تاریخ دوره ساعت

کلاسهای

98/2/16 لغایت 98/3/11 20:30 - 22:00 شنا مقدماتی
22:00 - 23:30 شنا ترم2 - ورزش در آب

 

شروع کلاسها درصورت به حدنصاب رسیدن از دوشنبه ۱۴6 اردیبهشت ماه خواهد بود

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق