شروع ثبت نام: سه شنبه 3 اردیبهشت ماه

نحوه ثبت نام: از طریق پرتال شخصی

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

تاریخ

تعداد جلسات

شروع

پایان

1

ایروبیک-پیلاتس

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

21-22

سالن کوثر

98/2/16

98/2/13

11

2

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

17:30-18:30

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

3

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

19:30-18:30

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

4

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

22-21

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

5

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

23-22

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

6

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

21-22

سالن کوثر

98/2/17

98/2/12

7

7

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

18:30-19:30

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

8

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

22-21

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

9

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

23-22

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

10

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

19:30-18:30

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

11

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

22-21

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

12

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

23-22

سالن ۲۲ بهمن

98/2/17

98/2/12

7

13

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

18:30-17:30

سالن بدنسازی کوثر

98/2/16

98/2/13

11

14

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

19:30-18:30

سالن بدنسازی کوثر

98/2/16

98/2/13

11

15

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

22-21

سالن بدنسازی کوثر

98/2/16

98/2/13

11

16

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

17:30-18:30

سالن بدنسازی کوثر

98/2/17

98/2/12

7

17

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

19:30-18:30

سالن بدنسازی کوثر

98/2/17

98/2/12

7

18

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

22-21

سالن بدنسازی کوثر

98/2/17

98/2/12

7

19

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

12-14

سالن بدنسازی پردیس

98/2/16

98/2/13

11

20

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

19 -17:30

سالن بدنسازی پردیس

98/2/16

98/2/13

11

21

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

19 -17:30

سالن بدنسازی پردیس

98/2/17

98/2/12

7

22

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

22:30-21

سالن بدنسازی پردیس

98/2/16

98/2/13

11

23

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

22:30-21

سالن بدنسازی پردیس

98/2/17

98/2/12

7

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق