برنامه های ورزشی سالن 22 بهمن 

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

تعداد نفرات

تعداد جلسات

حداقل

حداکثر

1

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

12-13

سالن هوازی مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

10

12

9

2

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

13-14

سالن هوازی مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

10

12

9

3

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

15-16

سالن هوازی مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

10

12

9

4

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

18-19

سالن هوازی مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

10

12

9

5

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

18-19

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

9

6

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

14-15

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

9

7

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

17-18

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

9

8

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

19-20

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

9

9

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

13-14

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

9

10

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

16-17

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

9

11

پیلاتس کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

19-20

12-11

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

12

ایروبیک – آمادگی جسمانی کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

15-16

12-11

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

10

20

15

13

13

پیلاتس کارکنان

یکشنبه و سه شنبه و

پنجشنبه

18-19

10-11

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

18

12

 

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

دوره اول

دوره دوم

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

1

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

2

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

3

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

4

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

5

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

6

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

7

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

8

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

9

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

10

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

11

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

12

ایروبیک – آمادگی جسمانی کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

97/11/13

97/11/21

97/12/23

97/12/18

98/1/17

98/2/15

13

پیلاتس   کارکنان

یکشنبه و سه شنبه و

پنجشنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

97/1/18

98/2/15

 

   

برنامه های ورزشی سالن امام علی (ع)

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

تعداد نفرات

تعداد جلسات

حداقل

حداکثر

1

تیرو کمان

روزهای زوج

12-13:30

سالن امام علی (ع)

10

16

12

2

بدمینتون

روزهای زوج

12-13:30

سالن امام علی (ع)

10

16

12

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

دوره اول

دوره دوم

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

1

تیرو کمان

روزهای زوج

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

2

بدمینتون

روزهای زوج

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق