ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

تعداد نفرات

تعداد جلسات

حداقل

حداکثر

1

ایروبیک

روزهای زوج

19:40-20:40

سالن کوثر

20

60

12

2

پیلاتس

روزهای زوج

20:45-21:45

سالن کوثر

20

60

12

3

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

20:45-22

سالن کوثر

12

30

9

4

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

19:45-20:45

سالن کوثر

12

30

9

5

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

18:45-19:45

سالن بدنسازی کوثر

10

12

12

6

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

18:45-19:45

سالن بدنسازی کوثر

10

12

9

7

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

19:45-20:45

سالن بدنسازی کوثر

10

12

12

8

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

19:45-20:45

سالن بدنسازی کوثر

10

12

9

9

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

20:45-21:45

سالن بدنسازی کوثر

10

12

12

10

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

20-21:30

سالن بدنسازی پردیس

10

20

12

11

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

20-21:30

سالن بدنسازی پردیس

10

20

9

12

تنیس روی میز

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

18-19:30

سالن تنیس روی میز کوثر

10

14

12

13

عضویت سالن بدنسازی پردیس

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

17-22

16-19

سالن بدنساری پردیس

20

100

استفاده آزاد

14

عضویت سالن بدنسازی کوثر

شنبه تا چهارشنبه

18-22

سالن بدنسازی کوثر

20

100

استفاده آزاد

15

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

10-11:30

سالن بدنسازی پردیس

10

20

12

16

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

12-13:30

سالن بدنسازی پردیس

10

20

12

 

 

   ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

دوره اول

دوره دوم

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

1

ایروبیک

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

2

پیلاتس

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

3

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

98/1/18

98/2/15

4

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

98/1/18

98/2/15

5

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

6

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

98/1/18

98/2/15

7

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

8

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

98/1/18

98/2/15

9

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

10

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

11

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

97/11/13

97/11/23

97/12/21

97/12/18

98/1/18

98/2/15

12

تنیس روی میز

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

13

عضویت سالن بدنسازی پردیس

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

97/11/13

97/11/13

98/4/3

-

-

-

14

عضویت سالن بدنسازی کوثر

شنبه تا چهارشنبه

97/11/13

97/11/13

98/4/3

-

-

-

15

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

16

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

97/11/13

97/11/24

97/12/20

97/12/18

98/1/17

98/2/14

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق