برنامه های آموزشی فوق برنامه برادران(نیمسال اول1396) دور اول

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی

تعداد جلسات

مربی

از تاریخ

تا تاریخ

5

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

20-19

سالن 22 بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/15

12

با هماهنگی با مسئول 22 بهمن

6

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

21-20

سالن 22 بهمن

12

"

13

شنا مقدماتی

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

با هماهنگی با مسئول استخر

13

شنا ترم1

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 2 کرال

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 3 قورباغه

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 4 پروانه

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا مقدماتی

روزهای فرد

30:14-15

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 4 پروانه

روزهای فرد

30:14-15

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 2 کرال

روزهای فرد

30:16-17

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم3 قورباغه

روزهای فرد

30:16-17

مجتمع آبی پردیس

12

"

 

برنامه های آموزشی فوق برنامه برادران(نیمسال اول1396) دور دوم

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی

تعداد جلسات

مربی

از تاریخ

تا تاریخ

5

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

20-19

سالن 22 بهمن


 

 

 

 

 

 

 

8/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/15

 

12

با هماهنگی با مسئول 22 بهمن

6

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

21-20

سالن 22 بهمن

12

"

13

شنا مقدماتی

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

با هماهنگی با مسئول استخر

13

شنا ترم1

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 2 کرال

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 3 قورباغه

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 4 پروانه

روزهای فرد

30:12-13

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا مقدماتی

روزهای فرد

30:14-15

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 4 پروانه

روزهای فرد

30:14-15

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم 2 کرال

روزهای فرد

30:16-17

مجتمع آبی پردیس

12

"

13

شنا ترم3 قورباغه

روزهای فرد

30:16-17

مجتمع آبی پردیس

12

"

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق