رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت

مکان

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تعداد جلسات

بدنسازی

روز های زوج

20-18:30

سالن کوثر

97/9/3


97/10/10

97/11/3


12

بدنسازی

روز های زوج

21:30-20

سالن کوثر

97/10/10

12

ایروبیک – پیلاتس

روزهای زوج

21-19:30

سالن کوثر

97/10/10

11

بدنسازی

روزهای زوج

21:30-20

سالن پردیس

97/10/10

12

بدنسازی

روزهای زوج

30/9-8

سالن پردیس

97/10/12

10

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق