اعضاء ستاد اردوها

 

1.دکتر غفاری رئیس ستاد اردوها

2.دکتر خادملو مدیر ستاد اردوها

3.آقای چراغچی سرپرست ستاد اردوها

4.دکتر حاجتمند نماینده مدیریت تربیت بدنی

5.دکتر موسوی نماینده دفتر مقام معظم رهبری در ستاد اردوها

6.دکتر باقری نماینده کمیته انضباطی در ستاد اردوها

7.دکتر ساداتی نماینده مدیریت امور دانشجویی در ستاد اردوها

8.آقای برفرازی نماینده مدیریت فرهنگی

9.خانم احمدیان مسئول رایانه و ثبت نام

 

 

همکاران فعال در ستاد اردوها

 

1.دکتر نوکاریزی

2.خانم دکتر مشایی

3.دکتر مهاجرپور

4.دکتر صحافیان

5.آقای محمد خانی

6.آقای سراوانی

7.آقای قدسی

8.خانم رستگار

9.آقای رمضان زاده

10.آقای کامرانی

11.آقای ولیزاده

 

 

ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق