زمان شروع تمرينات از روز شنبه نهم ارديبهشت ماه ۴۰۲ مي باشد.

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق