• کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی تنیس خاکی
شخص

چهار نفر

سه نفر

دو نفر

یک نفر

آزاد

12.500.000

15.500.000

19.000.000

29.500.000

دانشجو

8.300.000

10.800.000

12.800.000

20.800.000

کارمند و خانواده درجه1

7.600.000

11.000.000

13.000.000

21.000.000

استاد و خانواده درجه1

9.000.000

12.000.000

15.000.000

23.000.000

توضیحات :

  • کلاسها 10جلسه ای میباشد.
  • آموزش هرجلسه یک ساعته میباشد.
  • کلیه مبالغ به ریال می باشد.

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق