برنامه مسابقات فوتسال دهمین جشنواره ورزشی کارکنان واعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی (دی وبهمن 97)


شماره بازی

ایام هفته

تاریخ

مسابقه

ساعت بازی

مکان

گروه

1

شنبه

97/10/22

مدیریت دانشجویان بین الملل شرکت همیار آرکا

15:00

سالن امام رضا (ع)

A

2

دامپزشکی    سازمان مرکزی

15:40

A

3

تربیت بدنی فضای سبز

16:20

B

4

انتظامات کشاورزی

17:00

B

5

دوشنبه

97/10/24

سازمان مرکزی - مدیریت دانشجویان بین الملل

15:00

A

6

شرکت همیار آرکا- مدیریت آموزشی

15:40

A

7

انتظامات -   فضای سبز

16:20

B

8

تربیت بدنی - امور دانشجویی

17:00

B

9

سه شنبه

97/10/25

فضای سبز کشاورزی

15:00

B

10

اموردانشجویی   -     انتظامات

15:40

B

11

دامپزشکی - مدیریت دانشجویان بین الملل

16:20

A

12

مدیریت آموزشی - سازمان مرکزی

17:00

A

13

پنجشنبه

97/10/27

انتظامات - تربیت بدنی

15:00

B

14

امور دانشجویی - کشاورزی

15:40

B

15

مدیریت آموزشی - دامپزشکی

16:20

A

16

سازمان مرکزی شرکت همیار آرکا

17:00

A

17

جمعه

97/10/28

تربیت بدنی - کشاورزی

15:00

B

18

دامپزشکی شرکت همیار آرکا

15:40

A

19

مدیریت دانشجویان بین الملل مدیریت آموزشی

16:20

A

20

فضای سبز امور دانشجویی

17:00

B

21

شنبه

97/10/29

اول گروه A دوم گروه B

16:00

نیمه نهایی

22

اول گروه B دوم گروه A

17:00

23

دوشنبه

97/11/1

بازنده بازی 21 بازنده بازی 22

16:00

رده بندی

24

برنده بازی 21- برنده بازی 22

17:00

فینال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادآوری : تیم ها می بایست 30 دقیقه قبل از شروع بازی خود در محل مسابقات حضور یابند.

به بازیکنان یا تیمهایی که کارت شرکت در مسابقات نداشته باشند، اجازه بازی داده نخواهد شد.