معرفی مدیران تربیت بدنی دانشگاه

# حسین بمبئی چی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۵۸

# دکتر محمدعلی قره از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۴

# دکتر اکبر معرفتی

از سال ۱۳۶۴   تا سال ۱۳۷۵
( از سال ۱۳۷۷  تا سال ۱۳۸۱)

# دکتر حسینعلی کوهستانی از سال ۱۳۷۵  تا سال ۱۳۷۷
# دکتر مهدی طالب پور از سال ۱۳۸۱  تا سال ۱۳۸۵

# دکتر سیدعلی اکبر هاشمی جواهری از سال ۱۳۸۵  تا سال ۱۳۸۷

# دکتر حمیدرضا طاهری از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۳۹۶

#دکتر مهدی سهرابی از سال ۱۳۹۶  تاکنون