انتصاب دکتر مهدی سهرابی به عنوان مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی سهرابی، استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مهدی سهرابی، استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

نظر به پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های جناب عالی به موجب این حکم با حفظ سمت و وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر تربیت بدنی دانشگاه منصوب می شوید. تداوم حضور فعال ، پویا و پررنگ دانشگاه فردوسی مشهد در عرصه های ورزشی و کسب جایگاه ارزشمند و در شان دانشگاه فردوسی مشهد در ورزش قهرمانی و توجه به تندرستی و سلامت عمومی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مورد انتظار است. وظیفه ای که امید است حضرتعالی در این دوره مسئولیت بر آن همت گمارید.

دکتر مهدی سهرابی ، استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه در حال حاضر، معاون مدیریت تربیت بدنی بین سالهای ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹، معاون اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سالهای ۱۳۷۹ لغایت۱۳۸۱، معاون آموزشی ـ دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سالهای ۱۳۸۱ لغایت۱۳۸۴، مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه بین سالهای ۱۳۸۷ لغایت۱۳۹۱​، معاون دانشکده علوم ورزشی از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶، عضو هیئت مؤسس انجمن علمی رفتار حرکتی، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، همچنین وی علاوه بر تألیف و ترجمه بیش از ۱۴ کتاب تخصصی، تألیف و تدوین بیش از ۸۵ مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی و ۶۰ همایشهای معتبر داخلی و خارجی، عنوان پژوهشگر برتر در اولین همایش ملی ورزش و سرطان ۱۳۹۴، هدایت و راهنمایی بیش از ۷۰ پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را عهده دار بوده است.