تیم کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، قهرمان مسابقات بدمینتون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور شد

- علی فتح آبادی اول سینگل
- علی داودی و حمید ولی نیا اول دوبل
- محمد رضا نسایی سوم سینگل
- حمید بابایی و حسن ستاری سوم دوبل

مقام اول تیمی متعلق به دانشگاه فردوسی شد