برنامه کلاس های ورزش همگانی نیم سال دوم 99-98 ویژه بانوان

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

1

ایروبیک

روزهای زوج

19:40-20:40

سالن کوثر

2

پیلاتس

روزهای زوج

20:45-21:45

سالن کوثر

3

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

20:15-21:45

سالن کوثر

4

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

18:45-19:45

سالن بدنسازی کوثر

5

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

18-19

سالن بدنسازی کوثر

6

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

19:45-20:45

سالن بدنسازی کوثر

7

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

19-20

سالن بدنسازی کوثر

8

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

20:45-21:45

سالن بدنسازی کوثر

9

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

20-21

سالن بدنسازی کوثر

10

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

20-21:30

سالن بدنسازی پردیس

11

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

20-21:30

16-17:30

سالن بدنسازی پردیس

12

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

18-19:30

سالن بدنسازی پردیس

13

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

18-19:30

سالن بدنسازی پردیس

14

عضویت سالن بدنسازی پردیس

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

17-21:45

16-19

سالن بدنساری پردیس

15

عضویت سالن بدنسازی کوثر

شنبه تا چهارشنبه

18-21:45

سالن بدنسازی کوثر

16

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

12-13:30

سالن بدنسازی پردیس

17

تی آر ایکس

روزهای زوج

18-19

سالن کوثر

18

تی آر ایکس

روزهای زوج

19-20

سالن کوثر

19

تی آر ایکس

روزهای زوج

20-21

سالن کوثر

20

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

18-19

سالن کوثر

21

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

19-20

سالن کوثر

22

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

20-21

سالن کوثر

23

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

14-15

سالن کوثر

24

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

15-16

سالن کوثر

25

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

12-13

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

26

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

13-14

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

27

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

12-13

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

28

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

13-14

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

29

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

14-15

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

30

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

15-16

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

31

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

16-17

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

32

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

17-18

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

33

پیلاتس کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

18-19

10-11

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

34

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

18-19

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

35

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

19-20

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

36

اسکواش

یکشنبه و سه شنبه

18-19:30

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

37

اسکواش

یکشنبه و سه شنبه

12-14

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

38

تیراندازی

یکشنبه و سه شنبه

12-13:30

سالن تیراندازی 22 بهمن

39

تیرو کمان

روزهای زوج

12-13:30

سالن امام علی

40

تنیس خاکی

روزهای زوج

18-19:30

مجموعه تنیس خاکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

تقویم برگزاری

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

دوره اول

دوره دوم

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تعداد جلسات

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

تعداد جلسات

1

ایروبیک

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

2

پیلاتس

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

3

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

4

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

5

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

6

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

7

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

8

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

9

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

10

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

11

آموزش بدنسازی

روزهای فرد

98/12/14

98/11/27

98/12/22

11

98/12/17

99/1/17

99/2/4

8

12

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

13

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

14

عضویت سالن بدنسازی پردیس

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

98/12/14

98/11/19

99/4/3

استفاده آزاد

-

-

-

-

15

عضویت سالن بدنسازی کوثر

شنبه تا چهارشنبه

98/12/14

98/11/19

99/4/3

استفاده آزاد

-

-

-

-

16

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

17

تی ارایکس

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

18

تی اریکس

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

19

تی آر ایکس

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

20

تی ارایکس

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

21

تی اریکس

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

22

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

23

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

24

تی آر ایکس

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

25

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

26

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

27

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

28

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

29

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

30

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

31

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

32

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

33

پیلاتس کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

98/12/8

98/11/13

99/2/22

16

98/12/17

99/1/17

99/2/4

8

34

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

35

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

36

اسکواش

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

37

اسکواش

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

38

تیراندازی

یکشنبه و سه شنبه

98/12/14

98/11/27

99/1/31

12

-

-

-

-

39

تیرو کمان

روزهای زوج

98/12/14

98/11/26

98/12/21

12

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

40

تنیس خاکی

روزهای زوج

-

-

-

-

98/12/17

99/1/16

99/2/3

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

  • sam2.jpg
  • tek98.jpg

افتخار آفرینان دانشگاه فردوسی مشهد