پاييز زيبادر ييلاق كلاته آهن

با حضورخواهران و برادران دانشجو در روز پنجشنبه وجمعه تعداد150 نفر از دانشجويان خوابگاه ها توانستند از ييلاقهاي طرقبه ،طرقدر و ييلاق كلاته آهن رودخانه نوردي نمايند و از يك روز پاييزي زيبا لذت بخش استفاده نمايند.

 

سرپرستان گروه خواهران -

خانم دكتر حديث احمديان، چراغچي،پژواك مقدم -موسوي

سرپرستان گروه برادران،دكترصحافيان،چراغچي-قنبري

                                                                             

دبير ستاد اردوها