نتایج روز اول مسابقات والیبال از سری مسابقات جام رمضان کارکنان

در اولین روز بازی ها والیبال از سری مسابقات جام رضمان 3 مسابقه برگزار شد که نتایج به دست امده به شرح ذیل می باشد.

تیم تربیت بدنی - تیم نهاد رهبری == برنده بازی تربیت بدنی

تیم کشاورزی - تبم مهندسی == برنده بازی مهندسی

تیم انتظامات - تیم علوم تربیتب == برنده بازی انتظامات