رکوردار اردو در هفته گذشته

در هفته گذشته 420 نفر از دانشجویان پسر و دختر توانستند در مناطق ییلاقی اخلمد، هفت حوض و جاغرق، کوهپیمایی نمایند و از ییلاقهای سرسبز فوق استفاده نمایند.

لازم به توضیح است که همکاری خوب حوزه معاونت دانشجویی بخصوص اداره تغذیه دانشگاه و اداره خدمات دانشگاه از نظر تغذیه و خدمات ایاب و ذهاب نهایت همکاری را در این رابطه داشتند.

 

 

 

 

جعفر چراغچی دبیر ستاد اردوهای دانشگاه