کوهپیمایی در منطقه هفت حوض و ارتفاعات جاغرق

در روزهای پنج شنبه و جمعه 5 و 6 اردیبهشت ماه دانشجویان دختر به تعداد 80 نفر از طبیعت زیبایی جاغرق و همچین در ارتفاعات منطقه کوهپیمایی نمودند و یکروز به خاطر ماندنی را سپری کردنند.

و همچنین دانشجویان پسر به تعداد 40 نفر به ارتفاعات کوه های خلج رفتند و از هفت حوض و سد طرق نیز بازدید نمودنند و از نهار گرم اداره تغذیه دانشگاه در روز تعطیل استفاده نمودنند.

 

 

جعفر چراغچی دبیرستاد اردوها